Dejiny sociálnej práce

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s dejinami sociálnej práce a s vývojom v tejto oblasti.

Tvorca kurzu: Jozef Kapusta

Etické rozhodovanie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s existujúcimi etickými dilemami v pomáhajúcich profesiách a modelmi ich riešenia.

Tvorca kurzu: Michal Munk

Forenzná sociálna práca

Cieľom kurzu je uviesť študentov do teórií významných pre prax sociálnej práce vo forenznej – súdnej oblasti.

Marketing v sociálnej práci (Semestrálne projekty v soc. práci)

Cieľom kurzu je poskytnúť  základnú informáciu o marketingu v oblasti sociálnych služieb. Výsledkom marketingu sociálnych služieb je v prvom rade spokojný zákazník, ktorému sa v konkurencieschopnom prostredí ponúka širokospektrálna ponuka služieb, prinášajúca vyššie spomenutý pozitívny efekt.

Tvorca kurzu: Martin Vozár

Metódy a prístupy v sociálnej práci

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s históriou a vývojom metód sociálnej práce, bližšie charekterizovať základné metódy sociálnej práce s jednotlivcom, skupinou a komunitou,  tiež novšími metódami sociálnej práce (sociálne poradenstvo, supervízia, krízová intervencia, mediácia a probácia, manažment...)

Tvorca kurzu: Martin Vozár

Paliatívna a hospicová starostlivosť

Cieľom kurzu je odtabuizovanie témy umierania a smrti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou života každého bez rozdielu veku či spoločenského postavenia. V kurze sú zhromaždené teoretické informácie týkajúce sa paliatívnej a hospicovej starostlivosti, informácie o špecifických problémoch týkajúcich sa nevyliečiteľne chorých pacientov a ich rodinných príslušníkov. Kurz približuje holistický prístup v komplexnej starostlivosti o pacienta a jeho blízkych, zameriava sa na problematiku komunikácie s pacientom, dôležitosť komunikačných zručností, konkrétne oznamovanie zlých správ a podávanie pravdivých informácií. Predstavuje i multidisciplinárny tím profesionálov, ktorí sa venujú starostlivosti zomierajúcich a pozostalých ako aj miesto a úlohy sociálneho pracovníka v paliatívnej a hospicovej starostlivosti.

Rodinné právo

Kurz sa venuje rodinno-právnym vzťahom, zákonom, ktoré ich upravujú a ich novelám. Obsahuje informácie o právnej úprave rodinného práva a rodinnoprávnych vzťahoch, ako aj o novele zákona o rodine, informácie o náhradnej rodinnej výchove a výživnom.

Sociálna kohézia a flexikurita

Cieľom kurzu je poskytnúť informácie o pojmoch a o podstate sociálnej politiky na medzinárodnej úrovni, na európskom kontinente, na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vychádza zo všeobecne akceptovaných poznatkov v európskej sociálnej politike a z pohľadu globálne uplatňovanej sociálnej práce v súčasnosti. Obsah má poslúžiť ako zdroj širšieho poznania a informácií aj pre ďalšie predmety kde sociálna práca rieši problematiku nezamestnanosti, sociálnej práce v obci, sociálnej práce vo verejnej správe ale aj ďalších oblastiach.

Sociálna patológia

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s pojmológiou sociálnej patológie, jej teoretickými konceptami, konkrétnymi sociálno-patologickými javmi a ich prevenciou z hľadiska pôsobenia sociálnej práce.

Tvorca kurzu: Jozef Kapusta

Sociálna práca s nezamestnanými

Cieľom predmetu je sprostredkovať informácie o fungovaní trhu práce, jeho zákonitostiach, ale aj iných sférach práce, do ktorých patria pracovné prostriedky a pracovné podmienky ovplyvňujúce nielen náš pracovný život, ale aj naše zdravie a v nemalej miere zasahujú okrem pracovnej kariéry aj náš súkromný život, jeho kvalitu a našu životnú úroveň. Dozviete sa o psychosociálnych dôsledkoch nezamestnanosti, ako aj o aktívnych nástrojoch politiky trhu práce na pomoc nezamestnaným.

V priebehu kurzu sa naučíte terminológiu, pochopíte súvislosti, budete ovládať komunikáciu a rôzne druhy poradenstva, pochopíte činnosť jednotlivých útvarov úradu práce, získate prehľad o jednotlivých nástrojoch zamestnanosti vrátane služieb EURES.

Učiteľ: Anna Kasanová
Tvorca kurzu: Ján Skalka

Sociálna práca s vybranými cieľovými skupinami

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov o aktuálnych trendoch v práci s konkrétnymi cieľovými skupinami.

Tvorca kurzu: Michal Munk

Sociálna práca so seniormi

Cieľom kurzu je priblížiť informácie o systéme sociálnej ochrany starších ľudí, špecifiká práce na dôchodkovom oddelení, na ÚPSVaR a pod.. Zároveň budú načrtné špecifické terapie resp. nefarmakologické prístupy určené pre prácu s osobami trpiacimi Alzheimerovou chorobou alebo iným druhom demencie.

Tvorca kurzu: Ján Skalka

Sociálne plánovanie a projektovanie

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s témami ako vzťah sociálnej politiky, sociálneho programovania, metodika tvorby projektov, fáza analýz - analýza ovplyvňovateľov, analýza problémov, analýza cieľov, analýza stratégií, fáza plánovania, plán aktivít, plán zdrojov a kros sektorová spolupráca.

Tvorca kurzu: Martin Drlík

Supervízia

Cieľom predmetu je sprostredkovať základné a špecifické informácie o supervízii uplatňovanej v prostredí výkonu pomáhajúcich profesií. Študenti sa oboznamujú so základnými funkciami, formami a metódami supervízie, ich využitím v praxi ako aj so špecifickými pracovnými postupmi v teoretickej i praktickej rovine.

Tvorca kurzu: Michal Munk

Systémová teória a prístupy v sociálnej práci

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najdôležitejšími teóriami sociálnej práce a získať informácie o základnej pojmológii, jednotlivých teóriách sociálnej práce a ich aplikovaní do praxe sociálnej práce.

Špecifiká sociálnej práce s osobami so zdravotným postihnutím

Cieľom predmetu je získavať vedomosti a zručnosti z etiológie, klasifikácie zdravotného postihnutia a spôsobov sociálnej práce s osobami so zdravotným postihnutím.

Tvorca kurzu: Jozef Kapusta