Pomoc s Search courses

Úvod do metodológie translačného výskumu

Študent si osvojí teoretické poznatky z oblasti metód translatologického výskumu a vie ich prakticky aplikovať pri tvorbe vlastného výskumného projektu.

Učiteľ: Daša Munková

Čítanie s porozumením AJ

Študent si osvojí techniky čítania a oboznámi sa s rôznymi druhmi textov. Rozvíja čitateľské zručnosti zodpovedajúce potrebám prekladateľskej profesie a rozširuje si slovnú zásobu v rôznych kontextoch. Oboznamuje sa s čitateľskou analýzou a interpretáciou. Systematicky nacvičuje receptívne schopnosti a zvyšuje svoje interkultúrne kompetencie. Naučí sa vyhľadávať a pracovať s paralelnými textami s cieľom oboznamovania sa so základnými prekladateľskými zručnosťami.

Deutsch in der Fachkommunikation

Der Kurs „Deutsch in der Fachkommunikation“ setzt sich als Ziel die Verbesserung der vorhandenen Sprachkompetenzen von Studierenden hinsichtlich der fachbezogenen Kommunikation. Darüber hinaus soll im Kurs anhand von Fachtexten insbesondere aus den Bereichen wie Wirtschaft und Recht grundlegendes Wissen, das eine unabdingbare Grundlage für das Verständnis sowie Übersetzen von Fachtexten darstellt, vermittelt werden. Im Kurs werden Themenbereiche wie Berufswelt, Schlüsselkompetenzen, neue Formen der Kommunikation, Bewerbungsverfahren, Unternehmensformen, interkulturelle Kommunikation, Grundlagen des Rechts etc. in Bezug auf deutschsprachige Länder und die Slowakei behandelt und diskutiert.

Učiteľ: Oľga Wrede

Európske inštitúcie

Predmet je určený pre študentov prvého ročníka magisterského štúdia študijných programov translatológia a nemčina v hospodárskej praxi.Vyučuje sa výlučne v letnom semestri príslušného akademického roka. Predmet prostredníctvom tzv. eurožargónu poskytuje informácie o európskych inštitúciach, ich zložení, fungovaní a vzájomných vzťahoch a ich vzťahoch voči členským krajinám. Objasňuje historické a teoretické základy európskej integrácia a lingvistické zvláštnosti byrokratického a právnického jazyka európskych inštitúcii.

Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder I.

Die Studenten sollten sich an den Lehrveranstaltungen mit den kulturellen Aspekten der deutschsprachigen Länder in der Vergangenheit und der Gegenwart vertraut machen. Ausgewählte Studien zu den einzelnen Epochen verhelfen nicht allein zu einem tieferen Verständnis einer der einflussreichen Kulturen Europas in der Neuzeit und dem Verständnis vom Weltbild ihrer zeitgenössischen Bürger, sondern schärfen auch den Blick für die weltweite Verflechtung geschichtlich-kultureller Prozesse. Im Hinblick auf die Föderalisierung Europas und die zunehmende Globalisierung kulturellen Austauschs gewinnt die Fähigkeit zu interkulturellem Denken und Handeln wachsende Bedeutung. Studierende sollen daher ein Expertwissen für das Verständnis der deutschsprachigen Kulturen erwerben, was auch die kritische Rollendistanz zur eigenen Kultur impliziert, damit sie befähigt werden, als Kulturvermittler zu werden. Gleichermaßen ist das Anliegen der Veranstaltungen anhand der realen Vorfälle zu demonstrieren, wie man die individuelle Lebenserfahrung mit den ausgewählten Themenbereichen induktiv verknüpfen kann.

Grundlagen des Übersetzens 2

Der Kurs Grundlagen des Übersetzens 2 ist auf den Berufsalltag des Übersetzers ausgerichtet. Der Schwerpunkt des Kurses liegt besonders auf der praktischen Anwendung und Übung der wirtschaftlichen Terminologie. Im Rahmen des Kurses werden verschiedene Textsorten analysiert und aus dem Deutschen ins Slowakische und aus dem Slowakischen ins Deutsche übersetzt. Die Übersetzungen werden meistens zu Hause angefertigt und im Seminar werden nur Probleme bzw. Besonderheiten beim Übersetzen der jeweiligen Textsorten besprochen.

Grundlagen des Übersetzens I


Der Kurs Grundlagen des Übersetzens I ist praktisch orientiert und setzt sich als Ziel die Verbesserung der vorhandenen translatorischen Kompetenz der KursteilnehmerInnen unter Berücksichtigung der angeeigneten theoretischen Kenntnisse bezüglich der Übersetzungsverfahren und -strategien.

In der Lehrveranstaltung werden diverse Textsorten und Texttypen insbesondere aus den Bereichen Wirtschaft, Jura, Europäische Union, aktuelles gesellschaftliches Geschehen, etc. aus dem Slowakischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Slowakischeübersetzt.

Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem bewussten Umgang mit fremdsprachlichen Texten, dem fachbezogenen Wortschatz sowie der Vermittlung von für die Übersetzung wichtigen Hintergrundinformationen und dem interkulturellen Aspekt des Übersetzens gewidmet.

Učiteľ: Oľga Wrede

Informatika pre translatológov 1 (OTR/SZ IT1/10)

Osvojenie si základných vedomostí a zručností z práce s počítačmi ako prostriedkami spracovania textov a podpornými prostriedkami prekladových činností. Využívanie podporných elektronických prostriedkov za účelom zefektívnenia práce translatológa.

Informatika pre translatológov 2 (OTR/SZ IT2/10)

Osvojenie si základných vedomostí a zručností z práce s počítačmi ako prostriedkami spracovania dát, prezentovania a komunikovania informácií. Využívanie podporných elektronických prostriedkov za účelom zefektívnenia práce translatológa.

Interkulturelle Kommunikation

Das Seminar vermittelt grundlegende theoretische Kenntnisse zum Gegenstandsbereich der Interkulturellen Kommunikation (Kulturbegriff, das Fremde und das Eigene, Stereotype und Vorurteile, interkulturelle Missverständnisse, Inter-, Multi- und Transkulturalität etc.), die eine unabdingbare Grundlage für das Verständnis und die Produktion von fremdsprachigen Texten darstellen. Darüber hinaus werden die Studierenden für interkulturelle Begegnungen und die daraus resultierenden eventuelle Missverständnisse und deren Bewältigung in der Kommunikation sensibilisiert. Den Studierenden soll dadurch u. A. das Berufsbild eines Übersetzers/Dolmetschers als Kulturmittlers bewusst gemacht werden.

Učiteľ: Oľga Wrede

Konzekutívne tlmočenie

Študenti I.r. magisterského štúdia si v rámci prakticky zameraného seminára osvoja prácu s počutým prehovorom a jeho analýzou. Dôraz sa kladie na kratšiu konzekutívu, t.j. max.3-5 minút. Okrem cieleného trénovania pamäte sa študenti oboznámia aj s tlmočníckym zápisom. Text najprv číta pedagóg, neskôr autentické nahrávky vo FJ náročnejšieho obsahu.

Učiteľ: Peter Kopecký

Lexicology

Online English Lexicology course for students.

Lexikografia a terminografia

Lexikografia a terminografia z teoretického a praktického hľadiska.

Učiteľ: Andrej Zahorák

Lexikografia a terminografia

Obsah predmetu tvoria vybrané problémy lexikografie a terminológie ako vednej disciplíny. Študenti prekladateľstva a tlmočníctva sa na prednáškach oboznámia so základnými pojmami lexikografie a terminografie (napr. heslové slovo, pojem, termín, pomenovanie...), s dejinami slovenskej lexikografie (od počiatkov až po rok 1848), pričom im budú sprostredkované popri bratislavskej lexikografickej škole aj niektoré zahraničné lexikografické školy. Prednášky sú ďalej venované typológii lexikografických prác a pomerne široký priestor je venovaný jednojazyčným a dvojjazyčným (prekladovým) slovníkom a ich mikro- a makroštruktúre. Druhá časť semestra je venovaná terminológii ako vednej disciplíne a terminografii. V rámci seminárov majú priestor predovšetkým študenti, pričom ich úlohou je pripraviť prezentáciu (podľa možností nie referát) aktuálnych lexikografických/terminografických prác, lexikografických (ne/teoretických) problémov

Lexikologia


This course will introduce you to lexicology and will help you to apply its terminology in practical context. Throughout the course you are going to work with words in sentences and various contexts. In order to complete the exercises, quizzes and questions, you are required to use recommended literature, dictionaries and attend the lectures. Please follow the instructions and always submit your work on time.