Autorská tvorba

Kurz je primárne určený pre študentov žurnalistiky v bakalárskom stupni štúdia. Je zmeraný na využitie techník kreatívneho písania v umeleckej prozaickej, dramatickej či básnickej praxi a taktiež  žurnalistickej.

Dejiny slovenskej žurnalistiky 1

Kurz je venovaný vzniku a vývoju mediálnych foriem a spôsobov komunikácie na území Slovenska v Uhorsku, a to od začiatkov korešpondencie a predchodcov novín a časopisov, cez tlačiarne, novinové letáky, letákové noviny, latinské novinárstvo, obrodeneckú žurnalistiku, štúrovské obdobie, matičné a pomatičné obdobie až po koniec prvej svetovej vojny.

Dejiny slovenskej žurnalistiky 2

Predmet je určený pre študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia študijných programov žurnalistika a žurnalistika – nemčina v hospodárskej praxi. Vyučuje sa výlučne v letnom semestri príslušného akademického roka. Je zameraný na informácie o histórii slovenskej tlače (cca od 19 storočia po súčasnosť), rozhlasu, televízie, tlačových agentúr a online médií (od 20. storočia pod súčasnosť), ako aj na informácie o významných slovenských novinároch pôsobiacich v uvedenom období.

Dejiny svetovej žurnalistiky 1

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom poznatky o vzniku a vývoji žurnalistiky vo svete. Venuje sa jednotlivým etapám vývoja tlače vo vybraných krajinách sveta (Nemecko, Anglicko, Francúzsko, USA), a to do 18. storočia (vrátane).

Dejiny svetovej žurnalistiky 2

Predmet je určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia študijných programov žurnalistika a žurnalistika – nemčina v hospodárskej praxi. Vyučuje sa výlučne v letnom semestri príslušného akademického roka. Je zameraný na informácie o histórii svetovej tlače, tlačových agentúr (cca od 19 storočia po súčasnosť), rozhlasu, televízie a online médií (od 20. storočia pod súčasnosť), ako aj na informácie o významných svetových novinároch pôsobiacich v uvedenom období.

Informačná politika

Študent si pamätá základné pojmy z oblasti informačnej politiky. Študent porozumie politickým,ekonomickým, legislatívnym a kultúrnym východiskám, od ktorých sa formovanie informačnej politiky odvíja. Študent analyzuje princípy toku informácií na vnútroštátnej aj globálnej úrovni a aplikuje získané poznatky v profesionálnom živote.

Interpretácia mediálnych textov

Kurz je primárne určený pre študentov žurnalistiky. Na základe teoretických a pragmatických poznatkov sa získajú základné interpretačné zručnosti a osvoja sa základné postupy interpretácie mediálnych umeleckých textov.

Jazykový prejav moderátora

Cieľom kurzu je prostredníctvom atribútov jazykovej kultúry priblížiť základné požiadavky na reč moderátora. Študenti si osvojujú techniku reči, získavajú vedomosti o tom, ako pracovať s hlasom, dychom, verbálnou i neverbálnou zložkou komunikácie. Súčasťou kurzu sú i praktické cvičenia.

Lexikológia a frazeológia v komunikácii

Kurz sa zameriava na oblasť lexikológie a frazeológie v žurnalistickej a masmediálnej komunikácii. Študent si osvojí pojmy súvisiace s témou lexikológie a frazeológie, je schopný rozoznávať lexémy a frazémy v novinárskych i nenovinárskych textoch, ako aj v masmediálnych komunikátoch.

Marketingová komunikácia

Kurz sa zameriava na jednu zo 4 zložiek marketingového mixu (4P) a to promotion, čiže marketingovú komunikáciu a konkrétne jej nástroje a ich špecifiká. Súčasťou kurzu je aj oboznámenie sa s postupom, formami a technikami marketingového výskumu.

Učiteľ: Eva Bútorová

Mediálna prax

MCKurz Mediálna prax obsahuje praktické cvičenia, príručky, príklady a audiovizuálne materiály pre študentov absolvujúcich prax v Mediálnom centre FF UKF, ako aj pre záujemcov o získanie praktických zručností v oblasti audiovizuálnej tvorby a spracovania mediálneho obsahu.

Mediálne právo

Obsahom predmetu sú základné pojmy z oblasti mediálneho a súvisiaceho autorského práva. Medzi ktoré patrí tlačové právo, práva a povinnosti súvisiace s televíznym a rozhlasovým vysielaním, legislatívna regulácia verejnoprávnych médií na Slovensku, reklamné právo, základy autorského práva, sloboda slova a ochrana osobnosti v médiách.

Mediálny manažment

Kurz sa venuje objasneniu významu, kľúčových nástrojov a procesov efektívneho manažérskeho procesu a tiež úloh a kompetencií manažéra.

Učiteľ: Eva Bútorová

Medzikultúrne vzťahy

Kurz sa venuje intrakultúrnym špecifikám, interkultúrnym vzťahom a detekcii rozdielov medzi kultúrami. Ozrejmí študentom pojmový aparát kultúrnych štúdií a jeho náležité a fundované používanie v mediálnej praxi.

Učiteľ: Eva Bútorová

Medzinárodné vzťahy a globalistika

Študent  si  pamätá  základné  pojmy  z  oblasti  medzinárodných  vzťahov,  medzinárodnej  politiky,práva  a  globalistiky.  Študent  porozumie  súčasným  politickým  a  ekonomickým  vzťahom  a  ich vzájomnému ovplyvňovaniu sa, identifikuje ťažiskové problémy súčasného sveta a trendy svetovej politiky. Študent analyzuje postavenie Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch. Študent získané  poznatky aplikuje v profesionálnom živote.

Metodika žurnalistickej práce

Študent si pamätá poznatky o systéme a typoch médií a klasifikácii žurnalistických žánrov. Študent porozumie procesu redigovania, organizácii redakčnej práce, tvorbe žurnalistického komunikátu. Študent aplikuje v praxi zručnosti spojené s procesom redigovania.

Moderné vývinové trendy v kultúre a umení – film

Kurz je zameraný na vybrané kapitoly z dejín svetovej i domácej kinematografie. Pozostáva z prednáškovej a seminárnej časti.

Učiteľ: Eva Bútorová

Moderné vývinové trendy v umení a kultúre - divadlo

Kurz je primárne určený pre 1. Mgr. ročník študentov žurnalistiky. Obsahom kurzu oboznámenie sa so základnými inscenačné zložkami divadelného diela a jeho sémantikou a interpretáciou v teoreticko-historickom, pragmatickom a súčasnom kontexte.


Moderné vývinové trendy v umení a kultúre - divadlo

Zámerom kurzu je porozumieť základným princípom interpretácie divadelného diela, ako aj mechanizmom divadelnej tvorby cez prizmu funkcií jednotlivých zložiek javiskovej syntézy. Zároveň sa získava kompetencia v oblasti divadelnej tvorby, oboznámenie sa s celkovou genézou divadelného diela, procesmi autorského generovania divadelného diela. Získané vedomosti sa aplikujú v kontexte inscenačnej praxe, v praktickej divadelnej tvorbe, ako aj v oblasti divadelnej kritiky a reflexie súčasných trendov a inovatívnych postupov súčasného divadla.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Nové trendy v printových médiách

Kurz je venovaný študentom magisterského štúdia žurnalistiky. Zaoberá sa otázkami nových trendov v tvorbe printových médií, pričom dôraz kladie na otázku bulvarizácie a komercializácie tlače, a to najmä v rámci slovenského mediálneho trhu.