Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo

Cieľom predmetu je preukázať dôkladné znalosti z gynekológie a pôrodníctva, pochopiť a objasniť úlohu matky a funkciu rodiny pre kultúrny a zdravý vývoj spoločnosti, aplikovať získané poznatky v zdravotnej starostlivosti. Pretransformovať vedomosti získané v iných predmetoch s dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy do ošetrovania v gynekológii a pôrodníctve, aplikovať metódu ošetrovateľského procesu pri vybraných, najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách, prezentovať modelové situácie a kazuistiky, využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých v gynekológii a pôrodníctve, používať príslušnú dokumentáciu v ošetrovateľskom procese, objasniť normy ošetrovania chorých v gynekológii a pôrodníctve a zhodnotiť kvalitu ošetrovania, navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na pracoviskách gynekológie a pôrodníctve.

Chirurgia a ošetrovateľstvo

Cieľom kurzu je poskytnúť základnú sústavu poznatkov zo všeobecnej a špeciálnej chirurgie a nadstavbových chirurgických odborov, charakterizovať špeciálne diagnostické postupy a základné princípy chirurgickej liečby u dospelých detí, vymenovať prístroje používané v chirurgii a v anestéziológii a popísať ich funkciu. Syntetizovať vedomosti, zručnosti a skúsenosti v doterajšom štúdiu s dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy do ošetrovania v chirurgii, pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných, chorobách, stavoch, chybách a poraneniach, vo všetkých vekových obdobiach – na modelových situáciách a na základe kazuistík, využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých v chirurgii, používať príslušné dokumentovanie v ošetrovateľskom procese, objasniť normy ošetrovania chorých v chirurgii a zhodnotiť kvalitu ošetrovania, navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na pracoviskách chirurgie.

Tvorca kurzu: Martin Vozár

Komunitné ošetrovateľstvo

Cieľom kurzu je preukázať základné vedomosti z primárnej zdravotnej starostlivosti, pretransformovať ich do výchovy na ochranu zdravia a do ošetrovateľstva v primárnej zdravotnej starostlivosti, integrovať vedomosti z iných predmetov, s dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy, do ošetrovania v primárnej zdravotnej starostlivosti, pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri chorobách a stavoch v jednotlivých vekových obdobiach, na všetkých súčastiach primárnej zdravotnej starostlivosti a v oblasti ochrany zdravia – na modelových situáciách a na základe kazuistík, využiť vybrané teórie a modely pri ochrane zdravia a ošetrovaní v primárnej zdravotnej starostlivosti, používať príslušnú dokumentáciu v ošetrovateľskom procese, v primárnej zdravotnej starostlivosti a zhodnotiť kvalitu ošetrovania, navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na pracoviskách primárnej zdravotnej starostlivosti.

Tvorca kurzu: Michal Munk

Manažment kvality v ošetrovateľstve a v zdravotníctve

Cieľom predmetu je preukázať dôkladné znalosti z oblasti  kvality zdravotníckej starostlivosti ako inovačného manažérskeho procesu. Naučíte sa orientovať v jednotlivých systémoch kvality, ktoré sú potrebné k sústavnému zlepšovaniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb, ktorých konečným cieľom je zlepšenie zdravotného stavu, zvyšovanie kvality života a spokojnosti obyvateľov. V rámci nich využívať metódy, nástroje a techniky ktoré sú potrebné pre celý proces tvorby postupov, zberu informácií, stanovania štandardov a hodnotenia výsledkov toho, čo v zdravotníctve organizujeme ako zdravotnú starostlivosť a zdravotné služby.

Neurológia a ošetrovateľstvo

Ciieľom kurzu je preukázať základné poznatky z neurologickej syndromológie a príčin neurologických ochorení, popísať základné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy v neurológii, syntetizovať vedomosti, zručnosti a skúsenosti v doterajšom štúdiu s dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy do ošetrovania v neurológii, pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných chorobách v neurológii na modelových situáciách a na základe kazuistík, aplikovať vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých v neurológii, používať príslušné dokumentovanie v ošetrovateľskom procese, navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na neurologických pracoviskách.

Tvorca kurzu: Ján Skalka

Ošetrovateľská starostlivosť o duševné zdravie

Cieľom predmetu je oboznámiť vás so základnými definíciami duševného zdravia a definovať  pojem duševné zdravie, charakterizovať programy  WHO,  národné programy a stratégie podporujúce duševné zdravie, definovať význam podpory duševného zdravia, deinštitucionalizáciu, stigmatizáciu, charakterizovať komunitnú starostlivosť, komparovať odlišnosťami  v starostlivosti o duševne chorých psychiatrickej liečebni a  v komunite, definovať služby v komunite, prezentovať poznatky o jednotlivých  úrovniach  prevencie a ich cieľoch, definovať  špecifické úlohy sestry v prevencii duševných  ochorení u detí, mládeže  a dospelých  v komunite .

Učiteľ: Dana Zrubcová
Tvorca kurzu: Ján Skalka

Ošetrovateľstvo

Cieľom predmetu je  definovať ošetrovateľstvo ako vedný odbor v historickom kontexte s objasnením základných pojmov a východísk.

Ošetrovateľstvo v domácej starostlivosti

Cieľom kurzu je objasniť postavenie a funkcie sestry pri starostlivosti v prostredí domova a zoznámiť sa s postavením a funkciou domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hlavnými cieľmi a prácou tímu.

Ošetrovateľstvo v onkológii a v paliatívnej starostlivosti

Cieľom kurzu je pretransformovať vedomosti získané z iných predmetov s dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy do ošetrovania v onkológii a paliatívnej starostlivosti, pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných, chorobách a problémoch v onkologickej a paliatívnej starostlivosti , na modelových situáciách a na základe kazuistík využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých, používať príslušnú dokumentáciu v ošetrovateľskom procese, objasniť a zhodnotiť kvalitu ošetrovania v oblasti prevencie, diagnostiky, terapie a edukácie onkologicky a paliatívne chorých, navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na lôžkových a ambulantných pracoviskách onkológie, v ADOS a v hospicových zariadeniach.

Tvorca kurzu: Michal Munk

Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch

Cieľom kurzu je integrovať vedomosti získané v iných predmetoch s dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy a pretransformovať ich do ošetrovania chorých vo vybraných medicínskych odboroch:  otorinolaryngológie,  oftalmológie, a onkológie, pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách a stavoch vo vybraných odboroch vo všetkých vekových obdobiach – na modelových situáciách a na základe kazuistík, využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých vo vybraných odboroch, používať príslušnú dokumentáciu v ošetrovateľskom procese, objasniť normy ošetrovania chorých vo vybraných odboroch a vedieť zhodnotiť kvalitu ošetrovania, navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na pracoviskách vybraných odborov.

Tvorca kurzu: Martin Vozár

Ošetrovateľstvo zdravia pri práci

Cieľom kurzu je poskytnúť informácie o postavení ošetrovateľstva zdravia pri práci, odbory ošetrovateľstva zdravia pri práci, vymedziť rolu a kompetencie sestry, legislatívne normy, uplatňovanie metód založených na vedeckých dôkazoch, pochopiť podstatu organizačných modelov, popísať ohrozenia plynúce z pracovného procesu,  vysvetliť interakcie práce a zdravia podľa epidemiologického modelu.

Tvorca kurzu: Martin Vozár

Prvá pomoc

Cieľom kurzu je popísať systém, organizáciu a právne aspekty prvej pomoci, preukázať sústavu poznatkov o všeobecných zásadách prvej pomoci, náhlych stavoch, neodkladnej resuscitácii a poraneniach, prakticky zvládnuť postupy a techniku prvej pomoci pri hromadnom postihnutí, katastrofách a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia, dokázať v priebehu štúdia dopĺňať a rozvíjať poznatky z jednotlivých oblastí prvej pomoci až na profesionálnu úroveň.

Tvorca kurzu: Martin Vozár

Psychiatria a ošetrovateľstvo

Cieľom predmetu je opísať historický vývoj a súčasnú koncepciu psychiatrie, uviesť príčiny duševných porúch a chorôb, vysvetliť ich právne aspekty a na základe získaných poznatkov byť schopný preventívne pôsobiť vo svojom prostredí, charakterizovať vybrané diagnostické a terapeutické metódy v psychiatrii. Integrovať vedomosti získané v iných predmetoch, s dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy a pretransformovať ich do ošetrovania psychiatrii, pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných, najčastejšie sa vyskytujúcich odchýlkach a poruchách duševného zdravia vo všetkých vekových obdobiach – na modelových situáciách a na základe kazuistík, využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých v psychiatrii a charakterizovať špecifiká ošetrovateľského procesu v psychiatrickom ošetrovateľstve, používať príslušnú dokumentáciu v ošetrovateľskom procese, objasniť normy ošetrovania chorých v psychiatrii a zhodnotiť kvalitu ošetrovania

Učiteľ: Dana Zrubcová
Tvorca kurzu: Ján Skalka

Sociológia zdravia a nemoci

Cieľom kurzu je pertraktovať zameranie a obsah sociologickej disciplíny s názvom sociológia zdravia a nemoci. Podať informácie o modernom chápaní zdravia a nemoci, ako súvisiacich javov modernej spoločnosti a o ich sociálnych súvislostiach v celej ich šírke. Cez prizmu sociologického pohľadu rozobrať problematiku rolí lekárov, sestier i pacientov, problematiku zdravotníctva a nemocníc ako spoločenských subsystémov, problematiku zdravia, choroby i umierania, ako (aj) spoločenských a sociálnych procesov. Osobitnú pozornosť venovať problematike moderných civilizačných chorôb, so zameraním na choroby duševné, a ich súvis s vývojom modernej a postmodernej spoločnosti. V rámci pragmatických potrieb prebrať základné poznatky zo sociológie rodiny, osobitne o opatrovateľskej funkcii rodiny. Venovať pozornosť problematike nezamestnanosti, bezdomovectva a špecifikám rómskej rodiny.

Tvorca kurzu: Jozef Kapusta

Teórie a modely v ošetrovateľstve

Cieľom predmetu je pochopiť podstatu a miesto konceptuálnych modelov v štruktúre ošetrovateľstva. Objasniť koncepčné modely a teórie ošetrovateľstva. Pochopiť rozdiely medzi nimi. Charakterizovať vybrané koncepčné modely. Vedieť použiť vybrané modely v ošetrovateľskej praxi.

Tvorca kurzu: Martin Vozár

Transkultúrne ošetrovateľstvo

Cieľom kurzu je  porozumieť pojmom etnicita, kultúra, duševno, viera, náboženstvo, zoznámiť sa so základnou charakteristikou vybraných etnických, kultúrnych a náboženských skupín, vedieť prispôsobiť ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodinám a komunitám akceptujúc teóriu multikultúrneho ošetrovateľstva podľa M. Leiningerovej.