Pomoc s Search courses

Dejiny Slovenska - stredovek

Cieľom kurzu je podať hlbší prehľad o stredovekých dejinách územia Slovenska - od pôsobenia Sama až do roku 1526.
Súčasťou kurzu je aj spoznávanie prameňov k jednotlivým udalostiam.
Rovnako tiež aj štúdium nielen politických udalostí, ale aj rôznych tém súvisiach s vytváraním obrazu o dejinách nášho územia.

Interpretácia dejín Slovenska v školskej praxi I.

Predmet je zameraný na interpretáciu stredovekých dejín v slovenských učebniciach. Cieľom je rozbor učebných textov a príprava učiteľov na vyučovacie hodiny na základných a stredných školách. Kurz je používaný na zdieľanie seminárnych prác, ktoré sú v priebehu semestra prezentované na hodine.

Ochrana Kultúrneho dedičstva

Kurz poskytuje študentom prehľadné informácie o ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Kurz obsahuje aj úlohy pre študentov, ktoré je nutné odovzdať pedagógovi v danom termíne. Vypracované úlohy budú súčasťou hodnotenia predmetu.

Prezentačné metódy

Cieľom tohto kurzu je naučiť študentov používať aplikáciu PowerPoint. Pripravovať rôzne prezentácie, didaktické pomôcky atď. V závere kurzu aplikovať získané poznatky do semestrálnej práce.

Učiteľ: Miroslav Fedor