Archívnictvo

Cieľom predmetu je predstaviť študentom Mgr. štúdia jednodborovej histórie nové možnosti v online priestore v oblasti využitia digitalizovaných a digitálnych fondoch a databázach archívov v Slovenskej republike (napr. Slovenský národný archív), Maďarsku (Magyar Nemzeti Levéltár), Rakúsku (Österreichisches Staatsarchiv), Českej republike (Národní archiv), Nemecku (Bundesarchiv) a Poľsku (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych). Ďalej pôjde o novinky v archívnictve na Slovensku a Európe, o zmeny v systéme štátnych a verejných archívov na Slovensku vo vzťahu k zákonu o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z. Súčasťou prednášok bude aj predstavenie špecializovanych verejných archívov (napr. Archív SNM, Archív Divadelného ústavu, Archív umenia SNG atď.) ako pamäťových inštitúcií.  Súčasná situácia kvôli pandémii koronavírusu vyžaduje prechod na dištančné online vzdelávanie. Prednášky budú realizované v systéme Moodle UKF cez elearningový kurz Archívnictvo, ktorý bude vytvorený s cieľom možnosti výskumu v digitalizovaných fondoch a databázach archívov v SR a okolitých štátoch, ďalej úlohu špecializovaných verejných archívov a zmeny v zákone o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. a v archívnom systéme na Slovensku. Využiť sa bude dať aj videokonferenčný systém Jitsi Meet UKF pre realizáciu prednášok, samozrejme s ohľadom na jeho kapacitné možnosti. Inštrukcie k využitiu odbornej literatúry a odporúčaných webových adries je možné posielať aj cez mailovú komunikáciu so študentami. Elektronicky je možné posielať aj audio a videonahrávky pri prípadných výpadkoch spomenutých univerzitných informačno-vzdelávacích platforiem. Okamžitú spätnú väzbu pedagóg - študent  je  možné sledovať v systéme Moodle UKF cez emaily v jeho chatovacej  časti. Prednášky sa môžu realizovať aj cez iné online platformy, ako napr. Microsoft Teams. 

Cirkevné dejiny

Predmet je zameraný na problematiku dejín kresťanských cirkví od ich počiatkov po moderné dejiny (20. storočie). Pozornosť bude venovaná nie len chronologickému vývoju, ale predovšetkým štrukturálnym
a prierezovým témam (vývoj hierarchie, cirkevná správa, vzťah ku kultúre, umeniu, vede, dobovej spoločnosti, politickej moci a podobne.). Formou seminára sa budú študenti zoznamovať s rôznorodými typmi
prameňov, prostredníctvom ktorých môžeme študovať jednotlivé čiastkové otázky cirkevných dejín.

Dejiny diplomacie

Cieľom kurzu je podať základné informácie o pojmovom aparáte a princípoch fungovania diplomacie od staroveku po súčasnosť. V priebehu kurzu si študent osvojí a porozumie základným formám a technikám diplomatických stykov. Získané vedomosti následne dokáže aplikovať na fungovanie diplomacie a diplomatického protokolu Slovenskej republiky.

Dejiny každodennosti v školskej praxi

Kurz analyzuje aspekty každodenného života v 19. a 20. storočí.   1. Dejiny každodennosti ako výskumný problém 2. Život v "dlhom" 19. storočí. 3. Život počas prvej svetovej vojny 4. Život po vojne - príklad USA a vybraných európskych krajín 5. Život po vojne - príklad (Česko)Slovenska 6. Život v totalite - príklad "Tretej" ríše 7. Život v totalite - príklad Slovenska (1939-1945) 8. Život v strachu z jadrovej vojny 9. Každodenný život v socializme.

Dejiny národov a národnostných menšín

Slovenská republika 1939-1945. Z Česko-Slovenska do Československa. Dejiny Slovenska v období 2. svetovej vojny. Charakteristika režimu a jeho postavenia na medzinárodnej politickej scéne, rasové perzekúcie a účasť vo vojne po boku Nemecka, protirežimné aktivity vrcholiace SNP a zánik slovenského štátu.

Učiteľ: Róbert Arpáš

Dejiny Slovenska - stredovek

Cieľom kurzu je podať hlbší prehľad o stredovekých dejinách územia Slovenska - od pôsobenia Sama až do roku 1526.
Súčasťou kurzu je aj spoznávanie prameňov k jednotlivým udalostiam.
Rovnako tiež aj štúdium nielen politických udalostí, ale aj rôznych tém súvisiach s vytváraním obrazu o dejinách nášho územia.

Dejiny správy

Predmet je zameraný na prierezové predstavenie vývoja základných foriem správy, s ktorými sa stretávame na našom území od prvých štátnych útvarov po súčasnosť. Osobitná pozornosť bude venovaná
orgánom ústrednej štátnej (kráľovskej) správy, správe v rámci stolíc (žúp), mestskej a vidieckej správe, ale i správe špecifických či lokálnych komunít (cirkevná, výsadných skupín a pod.).

Dejiny umenia

Predmet je určený poslucháčom prvého stupňa vysokoškolského štúdia jednoodborového zamerania. Kladie si teda za cieľ aspoň stručne ich oboznámiť s vývojom umeleckých štýlov a slohov v kolobehu čias. Vzhľadom k rozsiahlosti problematiky ponúka „iba“ prierez zmenami troch základných odvetví: maliarstva, sochárstva a architektúry, navyše v časovom rámci od jaskynných malieb po nástup renesancie mimo Itáliu, čiže približne 40 000 pred n. l. až 1500 n. l.

Učiteľ: Ján Jakubej

Dejiny umenia - externé štúdium

Kladú si za cieľ – vzhľadom k značnému rozsahu problematiky – oboznámiť auditórium, študujúce externou formou, s aspoň základnými dielami architektúry, maliarstva a sochárstva od najstarších čias približne do roku 500 pred n. l. Pozostávajú preto z nasledovných prierezových tém: 

1. Praveké umenie,
2. Umenie prednej Ázie (Mezopotámia, Babylon, Chetitská ríša, Perzia...),
3. Umenie starovekého Egypta,
4. Umenie starovekej Kréty a Mykén a
5. Umenie temného a archaického obdobia gréckych dejín.

Učiteľ: Ján Jakubej

Dejiny vedy a techniky

Cieľom predmetu je predstaviť študentom Mgr. štúdia jednoodborovej histórie podmienky pre vznik základov moderných prírodných vied v 16. až 18. storočí od Kopernikovej heliocentrickej teórie cez matematika a filozofa, zakladateľa moderného racionalizmu Reného Descarta až po postupné etablovanie sa vedeckého výskumu založeného na faktov a výsledkoch experimentov v 18. a 19. storočí. Ďalej tu nezastupiteľné miesto má aj zrod vedeckého bádania na území dnešného Slovenska od vedeckotechnického pokroku v banskej oblasti okolo Banskej Štiavnice v 18. storočí spojeného s menami ako Samuel Mikovíni, Jozef Karol Hell, ďalej so vznikom a pôsobením tamojšej Banskej akadémie od roku 1763. Významnými boli aj vedci a vynálezci v 18. a 19. storočí ako napr. Ján Andrej Segner, Jozef Maximilián Petzval, Johann Wolfgang Kempelen, Dionýz Štúr atď. Dôležitým je aj vznik a formovanie slovenske vedy od založenia Matice slovenskej a jej vedeckých odborov v roku 1863, cez Muzeálnu slovenskú spoločnosť v rokoch 1893-95 až po Slovenskú akadémiu vied a umení v rokoch 1942 až 1952. Prednášky budú realizované v systéme Moodle UKF cez elearningový kurz Dejiny vedy a techniky, ktorý bude vytvorený s cieľom predstaviť dejiny vzniku moderných prírodných vied v 16. až  18. storočí ďalej vedeckotechnický pokrok v baníctve a vznik technického vysokého školstva, rôznych vedcov a vynálezcov v 18.-19. storočí, ako aj vznik slovenských vedeckých inštitúcií ako Matica slovenská, Muzeálna slovenská spoločnosť a Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1863-1952. Využiť sa bude dať aj videokonferenčný systém Jitsi Meet UKF pre realizáciu prednášok, samozrejme s ohľadom na jeho kapacitné možnosti. Inštrukcie k využitiu odbornej literatúry a odporúčaných webových adries je možné posielať aj cez mailovú komunikáciu so študentami. Elektronicky je možné posielať aj audio a videonahrávky pri prípadných výpadkoch spomenutých univerzitných informačno-vzdelávacích platforiem. Okamžitú spätnú väzbu pedagóg - študent  je  možné sledovať v systéme Moodle UKF cez emaily v jeho chatovacej  časti. Prednášky sa môžu realizovať aj cez iné online platformy, ako napr. Microsoft Teams.

Interpretácia dejín Slovenska v školskej praxi I.

Predmet je zameraný na interpretáciu stredovekých dejín v slovenských učebniciach. Cieľom je rozbor učebných textov a príprava učiteľov na vyučovacie hodiny na základných a stredných školách. Kurz je používaný na zdieľanie seminárnych prác, ktoré sú v priebehu semestra prezentované na hodine.

Interpretácia slovenských dejín v školskej praxi 2

V rámci kurzu bude venovaný priestor rôznorodým aspektom ranonovovekých uhorských dejín (1526 – 1790). Orientovať sa bude na politické, kultúrne, vojenské a cirkevné dejiny s dôrazom na ich aplikáciu vo výučbe, v duchu požiadaviek ISCED.

LATINČINA I

Študenti navštevujúci kurz LATINČINA I sa zoznámia s historickým vývinom latinčiny, zvládnu zásady čítania a výslovnosti. Obsahom tohto kurzu je aj zvládnutie základnej gramatiky: deklinácie I. a II., časovanie slovies konjugácie I. až IV. v prézente a imperfekte. Po zvládnutí tohoto základného pemza zvládnu čítať krátke latinské texty.

Metódy historického výskumu

Obzvláštny dôraz sa bude klásť na pôsobenie francúzskej "školy" Annales (1929 - 1989) a jej prínos pre historickú vedu, spojený aj s rozborom významných diel jej popredných predstaviteľov. Neopomeniem rozčlenenie
"školy" na tri generácie, ani polemiku o existencii štvrtej (1989 - súčasnosť). Bude nasledovať detailný rozbor aspoň jedného spisu autorky, ktorá býva považovaná za ňou inšpirovanú - všetko uvedené s cieľom predstaviť študentstvu rôzne pohľady na metodiku dejín, ktoré sa objavili v 20. storočí a predovšetkým po II. svetovej vojne.

Učiteľ: Ján Jakubej

Ochrana Kultúrneho dedičstva

Kurz poskytuje študentom prehľadné informácie o ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Kurz obsahuje aj úlohy pre študentov, ktoré je nutné odovzdať pedagógovi v danom termíne. Vypracované úlohy budú súčasťou hodnotenia predmetu.

Paleografia

Úlohou kurzu je pripraviť študenta na prácu z historickými diplomatickými a kodikologickými prameňmi. Pomôže získať zručnosti nevyhnutné ku korektnému čítaniu, interpretácii, datovaniu a spracovaniu rukopisov z 11. až 18. storočia, predovšetkým uhorskej (slovenskej) proveniencie.

Pomocné vedy historické

Úlohou kurzu je podať základné informácie o historických disciplínach a metódach, ktoré sú nevyhnutné pri práci s historickými prameňmi. Okrem základných teoretických a metodologických otázok bude priestor venovaný aj praktickým ukážkam dobových prameňov (paleografických, diplomatických, heraldických, sfragistických, genealogických a pod.).

Prezentačné metódy

Cieľom tohto kurzu je naučiť študentov používať aplikáciu PowerPoint. Pripravovať rôzne prezentácie, didaktické pomôcky atď. V závere kurzu aplikovať získané poznatky do semestrálnej práce.

Učiteľ: Miroslav Fedor

Regionálna história

Cieľom predmetu je predstaviť študentom jednoodborovej histórie dejiny vyšších územných celkov od kráľovských komitátov (11. storočie) cez šľachtické stolice (13. - prvá polovica 19. storočia) a župy v bývalom Uhorsku (roky 1848 -1918) po veľžupy v I. Československej republike (1923 - 1928) a župy v Slovenskej republike (1939-1945). Osobitnou kapitolou sú slovenské národné orgány ako Slovenská národná rada a povereníctva v rokoch 1945 - 1960, keďže Slovensko bolo súčasťou Československej republiky. Existovalo tu síce šesť krajov, ale išlo o regionálnu štátnu správu s oklieštenými volenými orgánmi. Vznikom Československej socialistickej republiky v roku 1960 ako viac centralizovaného štátu zrušením Zboru povereníkov a obmedzením kompetencii SNR sa dostali do popredia tri krajské národné výbory na západnom, strednom a východnom Slovensku. Vznikom federácie v rokoch 1968-69 sa síce formálne Slovensko stalo rovnocenným subjektom, ale vzhľadom na centralizovanú formu riadenia štátu sa v roku 1971 obnovili krajské národné výbory. Fungovali až do roku 1990, kedy sa obnovila volená samospráva miest a obcí. Volená regionálna samospráva vznikla až po voľbách predsedov a poslancov zastupiteľstiev 8 vyšších územných celkov v Slovenskej republike v roku 2001.Súčasná situácia kvôli pandémii koronavírusu vyžaduje prechod na dištančné online vzdelávanie. Prednášky budú realizované v systéme Moodle UKF cez elearningový kurz Regionálna história, ktorý bude vytvorený s cieľom predstaviť dejiny historických stolíc/žúp na území Slovenska ako súčasti Uhorska, Československu, počas existencie vojnovej Slovenskej republiky, v komunistickej totalite, až po vznik krajov v rokoch 1996 - 2001 v samostatnej Slovenskej republike. Využiť sa bude dať aj videokonferenčný systém Jitsi Meet UKF pre realizáciu prednášok, samozrejme s ohľadom na jeho kapacitné možnosti. Inštrukcie k využitiu odbornej literatúry a odporúčaných webových adries je možné posielať aj cez mailovú komunikáciu so študentami. Elektronicky je možné posielať aj audio a videonahrávky pri prípadných výpadkoch spomenutých univerzitných informačno-vzdelávacích platforiem. Okamžitú spätnú väzbu pedagóg - študent  je  možné sledovať v systéme Moodle UKF cez emaily v jeho chatovacej  časti. Prednášky sa môžu realizovať aj cez iné online platformy, ako napr. Microsoft Teams.

Regionálna história v školskej praxi

Cieľom tohoto predmetu je predstaviť študentom Mgr. štúdia učiteľstva akademických predmetov s históriou dejiny vyšších územných celkov od kráľovských komitátov (11. storočie) cez šľachtické stolice (13. - prvá polovica 19. storočia) a župy v bývalom Uhorsku (roky 1848 -1918) po veľžupy v I. Československej republike (1923 - 1928) a župy v Slovenskej republike (1939-1945). Osobitnou kapitolou sú slovenské národné orgány ako Slovenská národná rada a povereníctva v rokoch 1945 - 1960, keďže Slovensko bolo súčasťou Československej republiky. Existovalo tu síce šesť krajov, ale išlo o regionálnu štátnu správu s oklieštenými volenými orgánmi. Vznikom Československej socialistickej republiky v roku 1960 ako viac centralizovaného štátu zrušením Zboru povereníkov a obmedzením kompetencii SNR sa dostali do  popredia tri krajské národné výbory na západnom, strednom a východnom Slovensku. Vznikom federácie v rokoch 1968-69 sa síce formálne Slovensko stalo rovnocenným subjektom, ale vzhľadom na centralizovanú formu riadenia štátu sa v roku 1971 obnovili krajské národné výbory. Fungovali až do roku 1990, kedy sa obnovila volená samospráva miest a obcí. Volená regionálna samospráva vznikla až po voľbách predsedov a poslancov zastupiteľstiev 8 vyšších územných celkov v Slovenskej republike v roku 2001. Spojenie regionálnej histórie s výučbou dejepisu na základných a stredných školách je možné realizovať vyberaním konkrétnych dejinných úsekov z histórie tradičných regiónov ako napr. Abov, Nitra, Tekov, Trenčín, Liptov, Gemer atď. a spojiť ich s tzv. veľkými dejinami. Súčasná situácia kvôli pandémii koronavírusu vyžaduje prechod na dištančné online vzdelávanie. Prednášky budú realizované v systéme Moodle UKF cez elearningový kurz Regionálna história v školskej praxi, ktorý bude vytvorený s cieľom predstaviť dejiny historických stolíc/žúp na území Slovenska ako súčasti Uhorska, Československu, počas existencie vojnovej Slovenskej republiky, v komunistickej totalite, až po vznik krajov v rokoch 1996 - 2001 v samostatnej Slovenskej republike a možnosti ich využitia vo výučbe dejepisu v školskej praxi. Využiť sa bude dať aj videokonferenčný systém Jitsi Meet UKF pre realizáciu prednášok, samozrejme s ohľadom na jeho kapacitné možnosti. Inštrukcie k využitiu odbornej literatúry a odporúčaných webových adries je možné posielať aj cez mailovú komunikáciu so študentami. Elektronicky je možné posielať aj audio a videonahrávky pri prípadných výpadkoch spomenutých univerzitných informačno-vzdelávacích platforiem. Okamžitú spätnú väzbu pedagóg - študent  je  možné sledovať v systéme Moodle UKF cez emaily v jeho chatovacej  časti. Prednášky sa môžu realizovať aj cez iné online platformy, ako napr. Microsoft Teams.