Pomoc s Search courses

Editorstvo a vydavateľská prax

Tento e-learningový kurz vznikol ako podpora pre výučbu predmetu Editorstvo a vydavateľská prax. Je určený študentom 1. ročníka interného a 3. ročníka externého štúdia v odbore editorstvo a vydavateľská prax. Nájdete tu študijný materiál a testy, ktoré vám pomôžu preveriť si získané vedomosti. Priestor môžete využiť aj na online diskusiu s vyučujúcimi a medzi sebou.

Európsky a svetový literárny kontext (pre translatológov)

Kurz Európsky a svetový literárny kontext predstaví základné pohyby vo vývine európskej a svetovej literatúre od najstarších čias až po súčasnosť. Poukáže na hlavné vývinové zdroje európskej a literatúry, akými sú antická literatúra, Biblia a folklór – predovšetkým žáner rozprávky. Ukáže na premenlivosť i zložitosť foriem, tém a motívov v historickom vývoji literatúry.

Učiteľ: Silvia Lauková

Folklór a literatúra

1. Kľúčové slová predmetu: folklór, folklórne žánre, slovesný folklór. 2. Charakteristika folklóru. 3. Folklórne žánre. 4. Osobitosti slovenského folklóru. 5. Spôsoby využitia folklóru v umeleckých textoch. 6. Recepcia folklóru. 7. Varianty folklórnych prvkov v umeleckej literatúre. 8. Vzťah medzi umeleckou literatúrou a slovesným folklórom. 9. Špecifickosť recepcie folklórnych textov. 10. Problémy súvisiace s určovaním folklórnych elementov. 11. Interpretácie folklórnych textov.

Učiteľ: Silvia Lauková

Fonetika a fonológia slovenského jazyka

Kurz Fonetika a fonológia má pomôcť študentom zvládnuť fonetické vedecké metódy,prácu s programom PRAAT,študenti budú vytvárať vlastné melogramy, analýzy reči, transkribovať texty.

Frazeológia pre externých študentov a študentov rozširujúceho štúdia odboru KSJL/U/FSJ/15 a KSJL/U/FSJ/15

Kurz frazeológie slovenského jazyka je určený externým študentom učiteľstva a študentom rozširujúceho štúdia v odbore slovenský jazyk a literatúra (2XSJVO15b a 1YSJJ15). Ponúka praktické cvičenia z frazeológie a paremiológie slovenčiny, a to z hľadiska onomaziologického aj semaziologického.

Učiteľ: Juraj Glovňa

Grafická redakcia publikácie

Predmet grafická redakcia publikácie nadväzuje na grafiku textu. Rozvíja základné zručnosti a poznatky, pričom sa zameriava najmä na praktickú problematiku v oblasti typografie a sadzby textu. Študenti získajú v predmete poznatky z oblasti grafiky písma (znaky, písmová osnova, meranie písma, typ a rodina písma), sadzby textu, ako aj grafického návrhu.

Učiteľ: Patrik Petráš

Grafika textu

E-learningový kurz grafika textu má pomôcť študentom zvládnuť pokročilé metódy formátovania textu v textovom editore. Študenti sa naučia efektívne formátovať písmo, odseky a objekty dokumentu (obrázky, automatické tvary a pod.). Dokážu vytvárať vlastné štýly a šablóny.

Učiteľ: Patrik Petráš

Interpretácia umeleckého textu

Osnova predmetu:

Práca s literárnym textom. Interpretačné prístupy a postupy z aspektu žánrovej, jazykovo-štylistickej, semiotickej analýzy. Postup od jazyka k téme a od témy k jazyku. Stratégia výstavby textu, medzitextové nadväzovanie, anticipácia témy, stratégia čitateľa, autora. Prenos reality do textu, prítomnosť tradície v texte, funkcia binárnych protikladov, text a kontext.

Korektúra a apretúra textu

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s jednotlivými typmi jazykových korektúr textov rozličných žánrov a diferencovaného tematicko-obsahového zamerania, resp. praktická realizácia jazykovo-štylistických korektúr textov.

Učiteľ: Patrik Petráš

Lexikografia

Kurz je určený študentom odboru Editorstvo a vydavateľská prax. Obsah kurzu tvoria vybrané kapitoly z lexikografie. Účastníci sa oboznámia s teoretickým a praktickými východiskami zostavovania slovníkov rozličných druhov a typov. Pozornosť bude venovaná klasifikácii a typológii slovníkov, interpretáciám  ich koncepcie, ako aj s riešením praktických otázok spojených s edičným procesom vydávania slovníkov.

Učiteľ: Juraj Glovňa

Lexikológia slovenského jazyka

Kurz lexikológie slovenského jazyka (pre študentov učiteľstva akademických predmetov a  študentov translatológie s kombináciou slovenský jazyk) ponúka základné informácie o významovej rovine v jazyku. Je určený študentom prvého ročníka odboru učiteľstva a odboru translatológie. Má dve časti. V prvej sa venuje derivatológii, t. j. systematike tvorenia nových slov odvodzovaním a skladaním (tejto systematike predchádza morfematická štruktúra) a v druhej časti prináša poznatky zo sémantickej lexikológie, t. j. z oblasti významu slov a slovných spojení, a to na pozadí semiotiky vzťahu obsahu a formy jazykového znaku (polysémia, homonymia, synonymia, antonymia a ďalšie). Súčasťou sú aj postupy v obohacovaní slovnej zásoby.

Učiteľ: Juraj Glovňa

Literárne a umelecké smery

Cieľom tohto e-learningového kurzu je sprístupniť učebné prezentácie z predmetu ,,Literárne a umelecké smery", ako aj umožniť študentom overiť si svoje vedomosti z danej problematiky prostredníctvom na ne nadväzujúcich aktivít.

Učiteľ: Milan Kolesík

Literárny zemepis

Anotácia predmetu

Uvedená disciplína predstavuje istý prvok, ktorého obsahovú náplň tvorí určitá literárna tematizácia spojená s jej geografickým začlenením (literárne pamiatky a pamätníky Slovenska) na jednej strane a na druhej strane ju dopĺňa problematika ľudovej kultúry vo vzťahu k jej územným centrám. Súčasťou disciplíny je aj literárna regionalistika, ktorá vlastne obidve predchádzajúce zložky zastrešuje. Sprievodnou časťou tejto disciplíny je dôraz na poznanie vlastného regiónu.

Učiteľ: Jozef Brunclík

Ortografia

Cieľom predmetu je upevniť vedomosti zo slovenského pravopisu, neskôr sa zamerať na menej známe a náročnejšie problémy v slovenskom pravopise.

Učiteľ: Tomáš Bánik