Pomoc s Search courses

Syntax slovenského jazyka

Študenti po absolvovaní predmetu získajú vedomosti z oblasti vetnej, súvetnej a textovej syntaxe.
Učiteľ: Patrik Petráš

Interpretácia umeleckého textu

Osnova predmetu:

Práca s literárnym textom. Interpretačné prístupy a postupy z aspektu žánrovej, jazykovo-štylistickej, semiotickej analýzy. Postup od jazyka k téme a od témy k jazyku. Stratégia výstavby textu, medzitextové nadväzovanie, anticipácia témy, stratégia čitateľa, autora. Prenos reality do textu, prítomnosť tradície v texte, funkcia binárnych protikladov, text a kontext.

Literárny zemepis

Anotácia predmetu

Uvedená disciplína predstavuje istý prvok, ktorého obsahovú náplň tvorí určitá literárna tematizácia spojená s jej geografickým začlenením (literárne pamiatky a pamätníky Slovenska) na jednej strane a na druhej strane ju dopĺňa problematika ľudovej kultúry vo vzťahu k jej územným centrám. Súčasťou disciplíny je aj literárna regionalistika, ktorá vlastne obidve predchádzajúce zložky zastrešuje. Sprievodnou časťou tejto disciplíny je dôraz na poznanie vlastného regiónu.

Učiteľ: Jozef Brunclík

Slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia

Anotácia predmetu:

V nadväznosti na Slovenskú literatúru 1. polovice 19. storočia je v centre pozornosti programové úsilie o prehodnotenie slohovo-estetických princípov štúrovského romantizmu, o nástup realizmu v slovenskej literatúre. Výklad pozitivistického princípu „následnosti z podobnosti“ vzťahov je spätý s charakteristikou ideovo-estetických východísk hlavných predstaviteľov prvej a druhej fázy slovenského literárneho realizmu.

Prihlásil som sem i študentov tretieho ročníka, aby mali dostupné všetky relevantné informácie!

Slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia

Anotácia predmetu:

V nadväznosti na Slovenskú literatúru 1. polovice 19. storočia je v centre pozornosti programové úsilie o prehodnotenie slohovo-estetických princípov štúrovského romantizmu, o nástup realizmu v slovenskej literatúre. Výklad pozitivistického princípu „následnosti z podobnosti“ vzťahov je spätý s charakteristikou ideovo-estetických východísk hlavných predstaviteľov prvej a druhej fázy slovenského literárneho realizmu.

Teória literatúry (UAP + TR + JŠ)

V prvom rade sa pozornosť upriami na vysvetlenie podstaty literatúry ako umenia. Vysvetlí sa obsah pojmu teória literatúry a vyslovia sa metodologické princípy chápania teórie literatúry ako opisnej poetiky viazanej pri interpretácii literárneho diela na komunikačnú literárnu teóriu. V priebehu semestra sa pozornosť bude zameriavať rovnako na vysvetľovanie pojmoslovia používaného v literatúre, na štúdium štylistických prostriedkov a prozodických systémov. Vymedzí sa obsah pojmov literárny druh a literárny žáner, podrobne sa definujú všetky literárny druhy aj s ich ustálenými žánrovými podobami. Atď.

Učiteľ: Dušan Teplan