Pomoc s Search courses

2. cudzí jazyk: Španielsky jazyk 2

Curso de lengua española (nivel A1) dirigido a los estudiantes de las carreras de Gestión y Turismo y de Periodismo.

Učiteľ: Mirko Lampis

2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 2

Kurz je určený študentom nefilologických odborov a je zameraný na prehlbovanie jazykových zručností študentov v talianskom jazyku. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté v rámci predmetu Taliansky jazyk 1.

2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 6

Seminár je zameraný na upevňovanie komplexnej cudzojazyčnej kompetencie, na zdokonaľovanie písomného a ústneho prejavu orientovaného na osobné i spoločensky závažné témy (človek a spoločnosť, ekológia, politické procesy a pod.) a na širšie spoznávanie kulturologických reálií (tradície, zvyklosti, stereotypy vnímania etnika). V oblasti prehlbovania zručnosti porozumenia počutého študenti pracujú s autentickými nahrávkami, ktoré sa dotýkajú primerane náročných

spoločenských tém s ich následným komentovaním. Osvojujú si zručnosť viesť dialóg na vedomostiam primerané odborné témy, zapájať sa do diskusie, vyjadriť a  presadiť svoj názor.

Učiteľ: Fabiano Gritti

Analýza reklamných textov a tlače

Curso dirigido a los estudiantes del cuarto año de la carrera de Didáctica de las Lenguas y Literaturas Extranjeras (especialidad: español). Curso de profundización de los contenidos teóricos y prácticos tratados en el curso de Estilística Práctica. Se analizan y comentas las estrategias estilísticas y comunicativas llevadas a cabo en los textos periodísticos y en los publicitarios.

Učiteľ: Mirko Lampis

Dejiny talianskej spoločnosti

Vybrané kapitoly z dejinných období prehĺbené o kultúrno-spoločenský aspekt a kontext širších európskych súvislostí. Semináre sa zamerajú na formovanie spoločenského rozvrstvenia v období jednotlivých etáp rímskeho štátu, v stredovekom Taliansku a v období po zjedntení Apeninského polostrova. Premena spoločnosti po druhej svetovej vojne, obdobie červeného a čierneho teroru.

Didaktika talianskeho jazyka a kultúry

Praktický prístup ku komunikatívnej metóde vyučovania cudzích jazykov. Vyučovanie gramatiky. Chyba, hodnotenie v humanisticko-afektívnom prístupe.

Gramatický seminár a konverzácia I.

Študent si v rámci predmetu upevní vedomosti z oblasti španielskej lingvistiky, gramatiky i slovnej zásoby a precvičí si rečové kompetencie v jednotlivých oblastiach praktického jazyka.  Súčasťou je i obohacovanie slovnej zásoby a gramatických štruktúr na autentických textoch z rôznych oblastí súčasnej jazykovej pragmatiky.

Hispanoamerická literatúra II

V nadväznosti na predmet Hispanoamerická literatúra I sa v rámci jednotlivých tém prehlbuje pohľad na dejiny literatúry latinskoamerického kontinentu v období od polovice 18. storočia do začiatku 20. storočia (neoklasicizmus, romantizmus, modernizmus, realizmus a naturalizmus). Študenti sa učia chápať literárnohistorické i kultúrne súvislosti utvárania hispanoamerickej literatúry aj ako výrazu kultúrnej identity, orientujú sa v jej vývinovej dynamike, identifikujú jej osobité znaky, a to aj v porovnaní s literatúrou európskou, predovšetkým však španielskou. Dôležitú súčasť predmetu predstavujú analýza a interpretácia určených literárnych diel.

Kapitoly z dejín Talianska

Prehľadový kurz dejín Talianska od doby železnej po 20. storočie. Etnické skupiny, ktoré osídlili Apeninský polostrov. Stručný politický vývin rímskeho štátu. Osud Apeninského polostrova po zániku Západorímskej ríše a v neskorom stredoveku. Vznik komún a signorií. Habsburské Taliansko. Zjednotenie polostrova a národnoobrodenecké snahy. Taliansko v prvej svetovej vojne. Fašistický režim a druhá  svetová vojna.

Konverzácia a práca s textom II

Curso dirigido a los estudiantes del cuarto año de la carrera de Didáctica de las Lenguas y Literaturas Extranjeras (especialidad: español). Se abordan cuestiones generales relativas a la textualidad y la comunicación textual: coherencia, cohesión y adecuación, elementos deícticos, términos fóricos, nexos parentéticos, etc. Los elementos teóricos se ponen en práctica a través de la lectura, el análisis y el cometario de textos concretos (procedentes sobre todo de las obras Pequeñas historias de la Historia, de Nieves Concostrina, y El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano).

Učiteľ: Mirko Lampis

Lektorské cvičenia II. prváci A

Seminár aplikuje teoretické poznatky z oblasti španielskej gramatiky. Na tomto pozadí si študent prostredníctvom lexikálnogramatických cvičení precvičí jazykové zručnosti s cieľom zdokonaliť samostatný písomný prejav.

Literatúra a kultúrny kontext Latinskej Ameriky

Cez portréty vybraných autorov a načítané diela si študenti prehĺbia poznatky o hispanoamerickej literatúre 20. storočia a naučia sa premýšľať o jej osobitých znakoch vo vzťahu ku kultúrnohistorickému a kultúrnoantropologickému podložiu kontinentu. Budú schopní diskutovať o spôsobe, akým literatúra konštituuje kultúrnu identitu hispánskej Ameriky, resp. jej jednotlivých krajín, i o tom, akú úlohu v nej zohráva autobiografické písanie.

Moderná talianska literatúra 2

Dejiny talianskej literatúry od dekadentizmu po krepuskolarizmus.

Učiteľ: Fabiano Gritti

Posluch a čítanie s porozumením

Kurz je určený študentom talianskeho jazyka a kultúry. Jeho cieľom je pracovať na schopnosti študentov porozumieť hovorenému a prečítanému textu, schopnosti vyjadriť jeho podstatu a zapamätať si dôležité informácie ako aj zachytiť informácie vyjadrené v texte implicitne.

Praktická štylistika

Curso dirigido a los estudiantes del segundo año de la carrera de didáctica de las lenguas y literaturas extranjeras (especialidad: español). La parte teórica del curso se centra en la estilística lingüística como estudio específico de las variedades socio-funcionales de lengua. La parte práctica versa sobre el análisis de los estilos publicitario, periodístico y científico.

Učiteľ: Mirko Lampis

Praktické cvičenia zo španielskeho jazyka III.

Študent si v rámci predmetu upevní vedomosti z oblasti španielskej lingvistiky, gramatiky i slovnej zásoby a precvičí si rečové kompetencie v jednotlivých oblastiach praktického jazyka.  Súčasťou je i obohacovanie slovnej zásoby a gramatických štruktúr na autentických textoch z rôznych oblastí súčasnej jazykovej pragmatiky.