Pomoc s Search courses

Gramatický seminár a konverzácia I.

Študent si v rámci predmetu upevní vedomosti z oblasti španielskej lingvistiky, gramatiky i slovnej zásoby a precvičí si rečové kompetencie v jednotlivých oblastiach praktického jazyka.  Súčasťou je i obohacovanie slovnej zásoby a gramatických štruktúr na autentických textoch z rôznych oblastí súčasnej jazykovej pragmatiky.

Hispanoamerická literatúra II

V nadväznosti na predmet Hispanoamerická literatúra I sa v rámci jednotlivých tém prehlbuje pohľad na dejiny literatúry latinskoamerického kontinentu v období od polovice 18. storočia do začiatku 20. storočia (neoklasicizmus, romantizmus, modernizmus, realizmus a naturalizmus). Študenti sa učia chápať literárnohistorické i kultúrne súvislosti utvárania hispanoamerickej literatúry aj ako výrazu kultúrnej identity, orientujú sa v jej vývinovej dynamike, identifikujú jej osobité znaky, a to aj v porovnaní s literatúrou európskou, predovšetkým však španielskou. Dôležitú súčasť predmetu predstavujú analýza a interpretácia určených literárnych diel.

Lektorské cvičenia II. prváci A

Seminár aplikuje teoretické poznatky z oblasti španielskej gramatiky. Na tomto pozadí si študent prostredníctvom lexikálnogramatických cvičení precvičí jazykové zručnosti s cieľom zdokonaliť samostatný písomný prejav.

Literatúra a kultúrny kontext Latinskej Ameriky

Cez portréty vybraných autorov a načítané diela si študenti prehĺbia poznatky o hispanoamerickej literatúre 20. storočia a naučia sa premýšľať o jej osobitých znakoch vo vzťahu ku kultúrnohistorickému a kultúrnoantropologickému podložiu kontinentu. Budú schopní diskutovať o spôsobe, akým literatúra konštituuje kultúrnu identitu hispánskej Ameriky, resp. jej jednotlivých krajín, i o tom, akú úlohu v nej zohráva autobiografické písanie.

Praktické cvičenia zo španielskeho jazyka III.

Študent si v rámci predmetu upevní vedomosti z oblasti španielskej lingvistiky, gramatiky i slovnej zásoby a precvičí si rečové kompetencie v jednotlivých oblastiach praktického jazyka.  Súčasťou je i obohacovanie slovnej zásoby a gramatických štruktúr na autentických textoch z rôznych oblastí súčasnej jazykovej pragmatiky.

Slovensko-talianske kultúrne vzťahy

Predmetom je skúmanie slovensko-talianskych kultúrnych vzťahov vo vybraných obdobiach od Renesancie až po súčasnosť.

Učiteľ: Fabiano Gritti

Španielska literatúra I

Predmet má charakter hĺbkovej sondy do dejín španielskej literatúry od počiatkov písomníctva až do 16. storočia. Dominantne sa sústreďuje na dve veľké epochy – stredovek a renesanciu. Študenti sú oboznamovaní s duchom jednotlivých storočí, učia sa porozumieť vývinu španielskej literatúry z literárnohistorického aj estetického hľadiska, uvedomovať si jej miesto v širších súvislostiach európskej literatúry. Dôležitú súčasť predmetu predstavujú analýza a interpretácia určených literárnych diel.

Vybrané kapitoly z hispanofónnych literatúr II.

Cez portréty jednotlivých autorov a načítané diela (umelecká literatúra; eseje) si študent prehĺbi poznatky o španielskej literatúre 20. storočia (od 20. po 60. roky) a bude schopný interpretačne uchopiť fenomény prítomné v textoch jednotlivých autorov a usúvzťažniť ich s historickým, kultúrnym a spoločenským kontextom doby.