RÓMSKE DIEŤA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Študent rozumie pojmom sociálne vylúčenie, sociálna identita. Je schopný kritickej reflexie stereotypného prepájania etnických charakteristik so sociálnym znevýhodnením.  Pozná a rozumie teóriám vysvetľujúcim súvis medzi chudobou (nepriaznivými životnými podmienkami, sociálnym vylúčením) a školskou úspešnosťou, resp. vzdelávacími stratégiami. Akceptuje etnické odlišnosti a rozvíja vlastnú interkultúrnu kompetenciu s akcentom na budúcu kariéru. Pozná a vie identifikovať prekážky v procese adaptácie rómskeho dieťaťa na inštitucionálne prostredie materskej školy a eliminovať, resp. zmierňovať ich. Dokáže posúdiť vývinovú úroveň dieťaťa a vybrať optimálny prístup k rozvoju jeho sociálnych a personálnych kompetencií.

Biodromálne špecifiká klientov sociálnych služieb

Stručná osnova predmetu: 1. Biodrom z aspektu sociálnych služieb. 2. Psychický vývin, jeho podmienky, determinanty a zákonitosti. 3. Periodizácia psychickej ontogenézy človeka, eriksonova teória vývinu 4. Prenatálne a novorodenecké štádium so špecifikáciou poskytovaných sociálnych služieb. 5. Dojčenské obdobie – somatický a psychický vývin. Psychický a sociálny vývin v období batoľaťa. 6. Problematika psychickej deprivácie v ranom veku života 7. Psychosociálny vývin dieťaťa do 6 rokov – obdobie predškolského veku. Školský vek – proces socializácie v školskom prostredí. 8. Štádium puberty – formovanie osobnej a sociálnej identity. Ohrozenia sociálnou patológiou. 9. Osobnosť adolescenta. Vývin kariéry, hľadanie a nachádzanie identity. 10. Psychologická štruktúra osobnosti človeka v mladšej, strednej a staršej dospelosti. 11. Životné krízy v dospelosti. 12. Životná pozícia človeka v počiatočnej, pokročilej a vrcholnej starobe. 13. Strata sebestačnosti a možnosti riešenia.