Biodromálne špecifiká klientov sociálnych služieb

Stručná osnova predmetu: 1. Biodrom z aspektu sociálnych služieb. 2. Psychický vývin, jeho podmienky, determinanty a zákonitosti. 3. Periodizácia psychickej ontogenézy človeka, eriksonova teória vývinu 4. Prenatálne a novorodenecké štádium so špecifikáciou poskytovaných sociálnych služieb. 5. Dojčenské obdobie – somatický a psychický vývin. Psychický a sociálny vývin v období batoľaťa. 6. Problematika psychickej deprivácie v ranom veku života 7. Psychosociálny vývin dieťaťa do 6 rokov – obdobie predškolského veku. Školský vek – proces socializácie v školskom prostredí. 8. Štádium puberty – formovanie osobnej a sociálnej identity. Ohrozenia sociálnou patológiou. 9. Osobnosť adolescenta. Vývin kariéry, hľadanie a nachádzanie identity. 10. Psychologická štruktúra osobnosti človeka v mladšej, strednej a staršej dospelosti. 11. Životné krízy v dospelosti. 12. Životná pozícia človeka v počiatočnej, pokročilej a vrcholnej starobe. 13. Strata sebestačnosti a možnosti riešenia.