Pomoc s Search courses

Organické chémia 2 (KCH/OCH2I/2015)

Disciplína Organická chémia II. klasifikuje reakcie organických zlúčením podľa rôznych kritérií, na základe charakteru väzieb, podľa reakčného mechanizmu danej skupiny látok. Dáva možnosť študentom aplikovať osvojené teoretické poznatky z organickej chémie na riešenie konkrétnych úloh, pochopenie vzťahu medzi štruktúrou a reaktivitou organických zlúčenín. Jej úlohou je naučiť plánovať syntézy organických zlúčenín na základe štruktúry a reaktivity organických látok.

Anorganická chémia

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Učiteľ: Zita Jenisová

Bezpečnosť práce s chemickými látkami

Štúdium disciplíny "Bezpečnosť práce s chemickými látkami" sa zakladá na poznatkoch z anorganickej, organickej a analytickej chémie. Základným predpokladom je tvorivá aplikácia poznatkov zo všetkých oblastí prírodných vied nielen z chémie, ale aj z  fyziky a matematiky. Dôležitosť dodržiavania zásad bezpečnej práce je základným predpokladom dobrých experimentálnych výsledkov.

 Cieľom disciplíny je oboznámiť študentov s bezpečnosťou práce pri manipulácii s chemickými látkami a chemickými zmesami). V disciplíne sú uplatnené získané teoretické vedomosti zo všetkých oblastí prírodných vied a praktické skúsenosti nadobudnuté počas laboratórnych cvičení zo všeobecnej, organickej, analytickej, fyzikálnej chémie a biochémie.

Biochémia

Kurz je zameraný na objasnenie štruktúry, funkcie a základných vlastností biologicky dôležitých látok.

Učiteľ: Klaudia Jomová
Tvorca kurzu: Zita Jenisová

Environmetálna chémie pre učiteľov

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s environmentálnou chémiou a jej využitím v ich budúcej pedagogickej praxi. Kurz je zameraný na získavanie vedomostí o chemických a fyzikálnych kvalitatívnych ukazovateľoch vybraných zložiek životného prostredia. Študenti si rozšíria svoje vedomosti v danej oblasti, nadobudnú nové poznatky o jednotlivých zložkách životného prostredia - ovzduší, vode, pôde flóre a faune.

Fyzikálna chémia 1 a 2

Kurz Fyzikálna chémia 1 a 2 je určený pre študentov Učiteľstva akademických predmetov - Chémia v kombinácii.  Náplňou predmetu sú nasledovné témy: Plyny a ich zákonitosti, Chemická termodynamika, Chemická kinetika a Elektrochémia.

Učiteľ: Lenka Kucková
Tvorca kurzu: Lenka Slezáková

Chémia a životné prostredie

Základnou charakteristikou  predemtov Chémia a životné prostredie a Chémia zložiek životného prostredia  je interdisciplinárnosť. Ich tvorivá aplikácia si vyžaduje integráciu poznatkov nielen z chémie a environmetalistiky, ale aj fyziky a  biológie. Obidve predmety sa zameriavajú sa na vzťahy medzi chémiou a  zložkami životného prostredia.

Aplikovaná chémia prostredia - posledná aktualizácia 14.4.2010

Chémia bežného života a požívatín


Chémia bežného života Disciplína zhrňujúca poznatky z oblasti chémie, zameraná na celú oblasť chémie s osobitným akcentom na analytickú, organickú a biochémiu. Úlohou je oboznámiť poslucháčov s možnosťou aplikácie teoretických poznatkov v praxi, v bežnom živote.

Posledná aktualizácia 01.01.2008

Chémia v praxi

Cieľom vzdelávacieho programu Chémia v praxi je prehĺbenie odborných vedomostí, učiteľov základných a stredných škôl, doplnenie a rozšírenie profesijných kompetencií potrebných ku štandardnému výkonu na vyučovacích hodinách chémie a osvojenie si a zdokonalenie didaktických zručností a inovatívnych, motivujúcich a aktivujúcich metód vyučovania. S využitím vhodných didakticko-pedagogických zásad vie absolvent do výchovno-vzdelávacieho procesu implementovať poznatky z chémie bežného života, konkrétne, o plastoch potravinách, kozmetike a pod.

Učiteľ: Zita Jenisová

Chémia živých organizmov

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Laboratórne cvičenia z analytickej chémie

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s postupmi kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. Kurz je zameraný na overenie teoretických vedomostí v praxi, počas hodín laboratórnych cvičení. Študenti si rozšíria svoje vedomosti v danej oblasti, nadobudnú nové zručnosti a praktické skúsenosti pri manipuláciou s chemickými látkami, za dôsledného dodržiavania zásad BOZP.

Laboratórne cvičenie zo všeobecnej chémie a anorganickej chémie (FPV/KCH/LVACH)

Predmet je zameraný na získanie praktických poznatkov a zručností v chemických laboratóriách. Cieľom je získanie znalostí o fyzikálnych a chemických vlastnostiach látok (teplota topenia, varu apod.), ako aj realizácia základných chemických reakcií a ich charakteristík ( kinetika chemickej reakcie, termochémia, elektrochémia, rovnováha chemických reakcií apod.). Súčasťou je aj syntéza a analýza anorganických látok.

Učiteľ: Zita Jenisová

Nebezpečné látky a procesy (KCH/NLP)

Cieľom kurzu je získať informácie o nebezpečných látkach a požiadavkách ochrany a prevencie pri práci s nimi. Študenti sa oboznámia so základnými zásadami bezpečnej práce na pracoviskách, s cieľom minimalizovať riziko ohrozenia zdravia, obohatiť a rozšíriť ich vedomosti v danej oblasti. Zvýšenú pozornosť z hľadiska BOZP je potrebné sústrediť na študentov, ktorí môžu byť vystavení rizikám spojených s prácou napr. počas laboratórnych cvičení orientovaných na ich budúce povolanie.
Zásady BOZP vymedzujú základné okruhy opatrení, ktoré sú orientované na ochranu zdravia a zníženie počtu pracovných úrazov. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní je neoddeliteľnou súčasťou školskej prípravy. Hlavným cieľom kurzu je zvýšenie didaktickej účinnosti a zefektívnenie vyučovacieho procesu.

Ochrana pred vybuchom a požiarom

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní je neoddeliteľnou súčasťou školskej prípravy.Cieľom modulu je získať informácie o nebezpečných chemických látkach a chemických prípravkoch pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie. Vysvetlenie základných pojmov a charakteristík možnosti vzniku nebezpečného horenia a výbuchu. Označenie, vymedzenie koncentračných limitov a hodnotenie rizík nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov. Požiadavky protipožiarnej ochrany a prevencie pri práci s nimi.

Jedna hodina prednášok je doplnená 2-hodinovým cvičením, ktoré pre zvýšenie didaktickej účinnosti
a zefektívnenie vyučovacieho procesu je orientované na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
s chemickými látkami a chemickými prostriedkami, hasiace prístroje a prácu s nimi. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnom priestore vymedzujú základné okruhy opatrení, ktorých cieľom je zníženie počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Seminár k bakalárskej práci II.

Predmet je zameraný na prípravu bakalárskej práce. Budúci absolventi bakalárskeho štúdia  si pripravujú  materiál na uvedenú štátnu skúšku.

Technika a didaktika školských pokusov

Predmet je zameraný na rozvíjanie schopností študentov pre tvorivé využívanie školského chemického experimentu do vyučovania na základných a stredných školách.

Hlavnou náplňou je naučiť študentov správne technicky, ale aj didakticky realizovať ako aj prezentovať všetky typy chemických pokusov.

Na cvičeniach sa zameriavame na chemické metódy, efektné experimenty, experimenty realizované, makrotechnikou a mikrotechnikou, ako aj implementáciou IKT do vyučovania – využitie integrovaného meracieho systému IP-Coach.

Učiteľ: Zita Jenisová