Chemická exkurzia (FPVaI/KCH/EX/22)

Chemická exkurzia dopĺňa vybrané predmety študijného programu praktickou ukážkou aplikácie teoretických a odborných poznatkov v praxi.
Poskytuje informácie o využívaní prístrojového a technického vybavenia vybraného pracoviska.

Anorganická chémia 2 (FPV/KCH/ACH2/15)

Anorganická chémia 2 sprístupňuje poznatky z oblasti nomenklatúry koordinačných a organokovových zlúčenín, základných reakčných mechanizmov, vzťahu medzi štruktúrou a reaktivitou koordinačných a organokovových zlúčenín. Umožňuje študentom klasifikovať reakčnú schopnosť skupiny anorganických látok na základe charakteru väzieb a získať základné poznatky o kovových prvkoch a ich úlohách v biologických systémoch.

Anorganická chémia

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Učiteľ: Zita Jenisová

Manipulácia s chemickými látkami

Štúdium disciplíny "Bezpečnosť práce s chemickými látkami" sa zakladá na poznatkoch z anorganickej, organickej a analytickej chémie. Základným predpokladom je tvorivá aplikácia poznatkov zo všetkých oblastí prírodných vied nielen z chémie, ale aj z  fyziky a matematiky. Dôležitosť dodržiavania zásad bezpečnej práce je základným predpokladom dobrých experimentálnych výsledkov.

 Cieľom disciplíny je oboznámiť študentov s bezpečnosťou práce pri manipulácii s chemickými látkami a chemickými zmesami). V disciplíne sú uplatnené získané teoretické vedomosti zo všetkých oblastí prírodných vied a praktické skúsenosti nadobudnuté počas laboratórnych cvičení zo všeobecnej, organickej, analytickej, fyzikálnej chémie a biochémie.

Biochémia

Kurz je zameraný na objasnenie štruktúry, funkcie a základných vlastností biologicky dôležitých látok.

Environmetálna chémie pre učiteľov

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s environmentálnou chémiou a jej využitím v ich budúcej pedagogickej praxi. Kurz je zameraný na získavanie vedomostí o chemických a fyzikálnych kvalitatívnych ukazovateľoch vybraných zložiek životného prostredia. Študenti si rozšíria svoje vedomosti v danej oblasti, nadobudnú nové poznatky o jednotlivých zložkách životného prostredia - ovzduší, vode, pôde flóre a faune.

Fyzikálna chémia 1 a 2

Kurz Fyzikálna chémia 1 a 2 je určený pre študentov Učiteľstva akademických predmetov - Chémia v kombinácii.  Náplňou predmetu sú nasledovné témy: Plyny a ich zákonitosti, Chemická termodynamika, Chemická kinetika a Elektrochémia.

Učiteľ: Lenka Kucková
Tvorca kurzu: Lenka Slezáková

Chémia a životné prostredie

Základnou charakteristikou  predemtov Chémia a životné prostredie a Chémia zložiek životného prostredia  je interdisciplinárnosť. Ich tvorivá aplikácia si vyžaduje integráciu poznatkov nielen z chémie a environmetalistiky, ale aj fyziky a  biológie. Obidve predmety sa zameriavajú sa na vzťahy medzi chémiou a  zložkami životného prostredia.

Aplikovaná chémia prostredia - posledná aktualizácia 14.4.2010