Anorganická chémia 2 (FPV/KCH/ACH2/15)

Anorganická chémia 2 sprístupňuje poznatky z oblasti nomenklatúry koordinačných a organokovových zlúčenín, základných reakčných mechanizmov, vzťahu medzi štruktúrou a reaktivitou koordinačných a organokovových zlúčenín. Umožňuje študentom klasifikovať reakčnú schopnosť skupiny anorganických látok na základe charakteru väzieb a získať základné poznatky o kovových prvkoch a ich úlohách v biologických systémoch.

Anorganická chémia

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Učiteľ: Zita Jenisová

Manipulácia s chemickými látkami

Štúdium disciplíny "Bezpečnosť práce s chemickými látkami" sa zakladá na poznatkoch z anorganickej, organickej a analytickej chémie. Základným predpokladom je tvorivá aplikácia poznatkov zo všetkých oblastí prírodných vied nielen z chémie, ale aj z  fyziky a matematiky. Dôležitosť dodržiavania zásad bezpečnej práce je základným predpokladom dobrých experimentálnych výsledkov.

 Cieľom disciplíny je oboznámiť študentov s bezpečnosťou práce pri manipulácii s chemickými látkami a chemickými zmesami). V disciplíne sú uplatnené získané teoretické vedomosti zo všetkých oblastí prírodných vied a praktické skúsenosti nadobudnuté počas laboratórnych cvičení zo všeobecnej, organickej, analytickej, fyzikálnej chémie a biochémie.

Biochémia

Kurz je zameraný na objasnenie štruktúry, funkcie a základných vlastností biologicky dôležitých látok.

Environmetálna chémie pre učiteľov

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s environmentálnou chémiou a jej využitím v ich budúcej pedagogickej praxi. Kurz je zameraný na získavanie vedomostí o chemických a fyzikálnych kvalitatívnych ukazovateľoch vybraných zložiek životného prostredia. Študenti si rozšíria svoje vedomosti v danej oblasti, nadobudnú nové poznatky o jednotlivých zložkách životného prostredia - ovzduší, vode, pôde flóre a faune.

Fyzikálna chémia 1 a 2

Kurz Fyzikálna chémia 1 a 2 je určený pre študentov Učiteľstva akademických predmetov - Chémia v kombinácii.  Náplňou predmetu sú nasledovné témy: Plyny a ich zákonitosti, Chemická termodynamika, Chemická kinetika a Elektrochémia.

Učiteľ: Lenka Kucková
Tvorca kurzu: Lenka Slezáková

Chémia a životné prostredie

Základnou charakteristikou  predemtov Chémia a životné prostredie a Chémia zložiek životného prostredia  je interdisciplinárnosť. Ich tvorivá aplikácia si vyžaduje integráciu poznatkov nielen z chémie a environmetalistiky, ale aj fyziky a  biológie. Obidve predmety sa zameriavajú sa na vzťahy medzi chémiou a  zložkami životného prostredia.

Aplikovaná chémia prostredia - posledná aktualizácia 14.4.2010

Chémia bežného života a požívatín


Chémia bežného života Disciplína zhrňujúca poznatky z oblasti chémie, zameraná na celú oblasť chémie s osobitným akcentom na analytickú, organickú a biochémiu. Úlohou je oboznámiť poslucháčov s možnosťou aplikácie teoretických poznatkov v praxi, v bežnom živote.

Posledná aktualizácia 01.01.2008

Chémia v praxi

Cieľom vzdelávacieho programu Chémia v praxi je prehĺbenie odborných vedomostí, učiteľov základných a stredných škôl, doplnenie a rozšírenie profesijných kompetencií potrebných ku štandardnému výkonu na vyučovacích hodinách chémie a osvojenie si a zdokonalenie didaktických zručností a inovatívnych, motivujúcich a aktivujúcich metód vyučovania. S využitím vhodných didakticko-pedagogických zásad vie absolvent do výchovno-vzdelávacieho procesu implementovať poznatky z chémie bežného života, konkrétne, o plastoch potravinách, kozmetike a pod.

Učiteľ: Zita Jenisová

Chémia živých organizmov

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Laboratórne cvičenia z analytickej chémie

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s postupmi kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. Kurz je zameraný na overenie teoretických vedomostí v praxi, počas hodín laboratórnych cvičení. Študenti si rozšíria svoje vedomosti v danej oblasti, nadobudnú nové zručnosti a praktické skúsenosti pri manipuláciou s chemickými látkami, za dôsledného dodržiavania zásad BOZP.

Laboratórne cvičenie zo všeobecnej chémie a anorganickej chémie (FPV/KCH/LVACH)

Predmet je zameraný na získanie praktických poznatkov a zručností v chemických laboratóriách. Cieľom je získanie znalostí o fyzikálnych a chemických vlastnostiach látok (teplota topenia, varu apod.), ako aj realizácia základných chemických reakcií a ich charakteristík ( kinetika chemickej reakcie, termochémia, elektrochémia, rovnováha chemických reakcií apod.). Súčasťou je aj syntéza a analýza anorganických látok.

Učiteľ: Zita Jenisová

Nebezpečné látky a procesy (KCH/NLP)

Cieľom kurzu je získať informácie o nebezpečných látkach a požiadavkách ochrany a prevencie pri práci s nimi. Študenti sa oboznámia so základnými zásadami bezpečnej práce na pracoviskách, s cieľom minimalizovať riziko ohrozenia zdravia, obohatiť a rozšíriť ich vedomosti v danej oblasti. Zvýšenú pozornosť z hľadiska BOZP je potrebné sústrediť na študentov, ktorí môžu byť vystavení rizikám spojených s prácou napr. počas laboratórnych cvičení orientovaných na ich budúce povolanie.
Zásady BOZP vymedzujú základné okruhy opatrení, ktoré sú orientované na ochranu zdravia a zníženie počtu pracovných úrazov. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní je neoddeliteľnou súčasťou školskej prípravy. Hlavným cieľom kurzu je zvýšenie didaktickej účinnosti a zefektívnenie vyučovacieho procesu.

Ochrana pred vybuchom a požiarom

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní je neoddeliteľnou súčasťou školskej prípravy.Cieľom modulu je získať informácie o nebezpečných chemických látkach a chemických prípravkoch pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie. Vysvetlenie základných pojmov a charakteristík možnosti vzniku nebezpečného horenia a výbuchu. Označenie, vymedzenie koncentračných limitov a hodnotenie rizík nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov. Požiadavky protipožiarnej ochrany a prevencie pri práci s nimi.

Jedna hodina prednášok je doplnená 2-hodinovým cvičením, ktoré pre zvýšenie didaktickej účinnosti
a zefektívnenie vyučovacieho procesu je orientované na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
s chemickými látkami a chemickými prostriedkami, hasiace prístroje a prácu s nimi. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnom priestore vymedzujú základné okruhy opatrení, ktorých cieľom je zníženie počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania.