Zdravotnícka biochémia, biofyzika a radiológia

Študent si pamätá definície základných pojmov a vzťahy medzi nimi. Študent porozumie základným zákonom biochémie, biofyziky a rádiológie. Študent aplikuje poznatky pri riešení problémových úloh. Študent argumentuje pri voľbe postupu riešenia problémových úloh.

Chirurgia a traumatológia

Cieľom kurzu je nadobudnúť sústavu poznatkov zo všeobecnej a špeciálnej chirurgie a traumatológie, charakterizovať špeciálne diagnostické postupy a základné princípy chirurgickej a traumatologickej liečby u dospelých a detí so zameraním na akútne stavy.

Patologická anatómia a fyziológia

Cieľom kurzu je nadobudnúť potrebné vedomosti o patofyziologických pochodoch, o chorobných procesoch ľudského organizmu. Nadobudnúť potrebné vedomosti o patomorfologických pochodoch, o chorobných procesoch ľudského organizmu z pohľadu všeobecnej a špeciálnej patológie aj vo vzťahu k funkčným zmenám.

Tvorca kurzu: Michal Munk

Gynekológia a pôrodníctvo

Nadobudnúť poznatky z gynekológie a pôrodníctva so zameraním na akútne stavy.

Učiteľ: Miloš Mlynček

Anatómia a fyziológia

Cieľom kurzu je nadobudnúť dôkladné znalosti anatómie a fyziológie jednotlivých systémov ľudského tela, nadobudnúť znalosti latinskej terminológie a nadobudnúť vedomosti o funkciách jednotlivých orgánov a orgánových systémov.

Ošetrovateľské techniky

Objasniť ošetrovateľstvo ako odbor, ktorý predpokladá technické majstrovstvo zahrňujúce nielen zručnosti, ale aj vedomosti, demonštrovať teoreticky aj prakticky vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy, posúdiť a zhodnotiť potreby chorých vzhľadom na ich bio-psycho-sociálnu situáciu a možnosti ich uspokojovania v rámci ošetrovateľského procesu, preukázať prakticky metódy a postupy starostlivosti o hygienu, výživu, mobilitu, vyprázdňovanie a fyziologické funkcie, demonštrovať techniky aplikácie liečiv a liečivých prípravkov per os, injekčne, kožou, telovými otvormi, preukázať jednotlivé metodiky a techniky odberu a odosielania biologického materiálu na vyšetrenia, demonštrovať asistenciu pri vymedzených diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských výkonoch, uviesť význam a potrebu holistického prístupu k ošetrovateľským postupom a technikám, vysvetliť nutnosť dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používania prostriedkov protipožiarnej ochrany.

Prvá pomoc

Cieľom kurzu je popísať systém, organizáciu a právne aspekty prvej pomoci, preukázať sústavu poznatkov o všeobecných zásadách prvej pomoci, náhlych stavoch, neodkladnej resuscitácii a poraneniach, prakticky zvládnuť postupy a techniku prvej pomoci pri hromadnom postihnutí, katastrofách a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia, dokázať v priebehu štúdia dopĺňať a rozvíjať poznatky z jednotlivých oblastí prvej pomoci až na profesionálnu úroveň.