Zdravotnícka biochémia, biofyzika a radiológia

Študent si pamätá definície základných pojmov a vzťahy medzi nimi. Študent porozumie základným zákonom biochémie, biofyziky a rádiológie. Študent aplikuje poznatky pri riešení problémových úloh. Študent argumentuje pri voľbe postupu riešenia problémových úloh.

Ošetrovateľské techniky

Objasniť ošetrovateľstvo ako odbor, ktorý predpokladá technické majstrovstvo zahrňujúce nielen zručnosti, ale aj vedomosti, demonštrovať teoreticky aj prakticky vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy, posúdiť a zhodnotiť potreby chorých vzhľadom na ich bio-psycho-sociálnu situáciu a možnosti ich uspokojovania v rámci ošetrovateľského procesu, preukázať prakticky metódy a postupy starostlivosti o hygienu, výživu, mobilitu, vyprázdňovanie a fyziologické funkcie, demonštrovať techniky aplikácie liečiv a liečivých prípravkov per os, injekčne, kožou, telovými otvormi, preukázať jednotlivé metodiky a techniky odberu a odosielania biologického materiálu na vyšetrenia, demonštrovať asistenciu pri vymedzených diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských výkonoch, uviesť význam a potrebu holistického prístupu k ošetrovateľským postupom a technikám, vysvetliť nutnosť dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používania prostriedkov protipožiarnej ochrany.

Prvá pomoc

Cieľom kurzu je popísať systém, organizáciu a právne aspekty prvej pomoci, preukázať sústavu poznatkov o všeobecných zásadách prvej pomoci, náhlych stavoch, neodkladnej resuscitácii a poraneniach, prakticky zvládnuť postupy a techniku prvej pomoci pri hromadnom postihnutí, katastrofách a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia, dokázať v priebehu štúdia dopĺňať a rozvíjať poznatky z jednotlivých oblastí prvej pomoci až na profesionálnu úroveň.