Poradenstvo pri dojčení


Poradenstvo pri dojčení
Cieľom kurzu je poskytnúť pôrodnej asistentke a sestre vedomosti a zručnosti z problematiky dojčenia, orientovať na literárne pramene o prirodzenej výživy a dojčení. o

E-learning in Community Care
CZ/07/LLP-LdV/TOI/134001

Rola pôrodnej asistentky v komunitnej starostlivosti


Rola pôrodnej asistentky v komunitnej starostlivosti
Cieľom kurzu je vybaviť pôrodnú asistentku v komunitnej starostlivosti teoretickými a praktickými vedomosťami z disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb komunite v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Pôrodná asistentka v komunitnej starostlivosti je schopná poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, či komunite, v zdraví alebo v chorobe a prispieť k podpore zdravia, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. llp

Leonardo Da Vinci
E-learning in Community Care
CZ/07/LLP-LdV/TOI/134001Rola sestry v komunitnej starostlivosti

Rola sestry v komunitnej starostlivosti
Cieľolm kurzu je poskytnúť sestre vedomosti a zručnosti z komunitného ošetrovateľstva ako i orientáciu na literárne pramene vedných a klinických odborov potrebných pre sestru špecialistku.

LLP
Leonardo Da Vinci
E-learning in Community Care
CZ/07/LLP-LdV/TOI/134001