Pomoc s Search courses

Podnikateľský plán (FPV/UMIT/PPCR/15)

Študent porozumie významu podnikateľského plánu. Pochopí, kedy je potrebné zhotovovať podnikateľský plán a čo je jeho obsahom. Na základe praktických návodov študent vie aplikovať naučené vedomosti v praxi priamo pri zhotovovaní podnikateľského plánu a jeho prezentácii.

Soft skills (FPV/UMIT/SS/15)

Študent porozumie významu pojmu "Soft skills". Sú to mäkké zručnosti, ktoré sa považujú za základ rozvoja osobnosti človeka a môžu mu pomôcť nielen v osobnom ale aj pracovnom živote. Študent pochopí ako efektívnejšie hospodáriť s časom, ako zvládať stresové situácie, predchádzať konfliktom, asertívne jednať a podobne. Naučené vedomosti vie študent aplikovať aj v praxi.

Základy marketingu (FPV/UMIT/ZMA/15)

Študent porozumie základným informáciám z oblasti marketingu. Pamätá si podstatné informácie z výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky a na základe poskytnutých praktických návodov vie aplikovať jednotlivé marketingové nástroje v praxi.

Základy ekonómie (FPV/UMIT/ZE15, FPV/UMIT/ZECR/15 a FPV/UEM/bMAV04/19)

Študent v danom predmete identifikuje ekonomické kategórie, pojmy a pochopí základy ekonomického uvažovania. Porozumie ekonómii ako dynamicky sa rozvíjajúcej vede, ktorá reaguje na zmeny vo svetovom hospodárstve. Po absolvovaní predmetu bude schopný analyzovať fungovanie trhového mechanizmu a úlohy vlády a trhu v novej ekonomike.

Učiteľ: Milan Maroš

Dejiny ekonomických teórií (FPV/UMIT/DET/15)

Študent porozumie výkladu a analýze tých škôl a smerov ekonomickej teórie, ktoré výrazne ovplyvnili štruktúru a obsah modernej ekonomickej vedy a ktoré sa podieľajú aj na formovaní hospodárskej politiky štátu. Získané vedomosti aplikuje pri rozoznávaní rozličných názorov, teórií a prúdov, ktoré sa objavujú pri genéze ekonomického myslenia.

Učiteľ: Milan Maroš

Ekonomická štatistika (FPV/UMIT/EST/15)

Absolvovaním predmetu študent pozná všeobecné metódy a nástroje štatistiky. Je schopný spracovať dáta z výberového zisťovania, vie ich použiť na kvalifikovanú analýzu stavu a ďalšieho vývoja.

Učiteľ: Milan Maroš

Manažérska informatika (UMIT/MI/15)

Študent identifikuje a charakterizuje základné pojmy manažérskej informatiky. Porozumie architektúre informačného systému, databázovým systémom a dátovým skladom. Kategorizuje manažérske informačné systémy. Identifikuje zdroje dát a posudzuje získané znalosti z elektronických informačných zdrojov.

Učiteľ: Milan Maroš