Pomoc s Search courses

Modelovanie ekonomických procesov

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s modernými metódami analýzy finančných a časových radov, ktoré sú kľúčové pre rôzne finančné a ekonomické analýzy a metodiky. Rozoberajú sa dekompozičné metódy, Box-Jenkinsonova metodológia a spektrálna analýza.Dôraz je kladený na praktickú použiteľnosť prezentovaných metód.  

Poistná matematika

Poisťovníctvo je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví národného hospodárstva. Cieľom predkladaného kurzu je popísať teoretické a praktické problémy súčastného  poistenia. Je zameraný na poistnú matematiku dennej praxe ako sa používa v poisťovniach, v dôchodkových fondoch a v štátnych inštitúciach, ktoré s poistnou matematikou prichádzajú do styku. Osobitnú pozornosť venujeme oceňovaniu jednotlivých poistných produktov. Zaoberáme sa ako klasickými tak modernými produktami poistenia.

Základy ekonómie

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné vedomosti zo základov ekonómie tak, aby  mohli pokračovať v nasledujúch kurzoch ekonómie.Kurz je predpokladom k zvládnutiu náročnejších ekonomických disciplín ako je "Mikroekonómia" a "Makroekonómia".

Učiteľ: Ivan Holúbek