Pomoc s Search courses

Manažérska informatika (UMIT/MI/15)

Študent identifikuje a charakterizuje základné pojmy manažérskej informatiky. Porozumie architektúre informačného systému, databázovým systémom a dátovým skladom. Kategorizuje manažérske informačné systémy. Identifikuje zdroje dát a posudzuje získané znalosti z elektronických informačných zdrojov.

Učiteľ: Milan Maroš

Finančný manažment

Predmet Finančný manažment vysvetľuje obsah a úlohy finančného manažmentu, predovšetkým pojmy a témy finančná analýza, zdroje kapitálu a finančná štruktúra podniku. Okrem teoretických vedomostí približuje tiež praktické úlohy a aplikáciu metód riadenia finančného hospodárenia firiem.

Stručná osnova:
1. Obsah a úlohy finančného manažmentu. 2. Pôsobenie ekonomického prostredia na finančný manažment podniku. 3. Finančná analýza a finančné plánovanie podniku. 4. Zdroje kapitálu . 5. Finančná štruktúra podniku. 6. Manažment vkladov kapitálu do dlhodobého majetku. 7. Manažment pracovného kapitálu. 8. Finančné investovanie a jeho stratégie. 9. Finančné riziká podniku a ich zmierňovanie. 10. Dividendová politika. 11. Platobný styk podnikov. 12. Manažment medzinárodných finančných vzťahov podniku. 13. Finančné otázky fúzií podnikov.


Učiteľ: Milan Fiľa

Didaktika predmetu ekonomika (UMIT/DEP/15)

Študent porozumie princípom prípravy vyučovacej hodiny z ekonomickej problematiky a dokáže aplikovať naučené vedomosti v rámci prípravy simulovanej vyučovacej hodiny.

Manažment kvality (UMIT/MK/15)

Študent porozumie významu a obsahu manažmentu kvality vo výrobnej praxi. Pochopí základné princípy, metódy a nástroje manažmentu kvality a bude schopný ich v praxi aplikovať a rozvíjať. Dokáže analyzovať a identifikovať procesy a následne prijímať opatrenia na minimalizovanie problémov a nákladov, čím sa zvýši ekonomická efektívnosť a zlepší kvalita výroby.

Základy manažmentu (UEM/ZM/19)

Študent porozumie základným pojmom z oblasti manažmentu. Pochopí význam plánovania, organizovania, ovplyvňovania a kontrolovania v podniku a tiež ďalším činnostiam ako tímovej práci, delegovaniu, manažmentu času a podobne. Študent vie aplikovať naučené vedomosti v praxi.

Podnikanie a manažment (UMIT/PM/15)

Študent porozumie základným informáciám súvisiacich s manažmentom malého a stredného podnikania. Oboznámi sa s podnikaním z pohľadu manažmentu, marketingu a financií. Ovláda základné administratívne kroky súvisiace so založením podniku a tiež povinnosti, ktoré súvisia s fungovaním podniku.

Personálny manažment (UMIT/PEM/15)

Študent ovláda základné činnosti práce s ľudskými zdrojmi v podniku. Porozumie metódam efektívneho vyhľadávania a výberu nových zamestnancov do podniku, náležitostiam ohľadom pracovno-právnych vzťahov, hodnoteniu, vzdelávaniu, motivácii zamestnancov, riešeniu konfliktov na pracovisku a podobne. Naučené vedomosti vie študent aplikovať aj v praxi.

Účtovníctvo 2 (UEM/UC2/19)

Študent identifikuje a charakterizuje základné pojmy podvojného účtovníctva. Pozná rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov.
Zvládne riešiť základné účtovné prípady z podnikateľskej praxe.

Dane podnikateľských subjektov (UMIT/DPS/15)

Študent porozumie legislatívnym a ekonomickým podmienkam zdaňovania podnikateľských subjektov. Pozná daňový systém SR a oboznámi sa s princípom tvorby a výberu daní podnikateľských subjektov.

Mikroekonómia (UEM/MIE/19)

Študent si pamätá základné ekonomické pojmy, porozumie ekonomickým súvislostiam a zákonitostiam v mikroekonómii, vie rozlíšiť správanie spotrebiteľa a firmy a zároveň vie aplikovať poznatky v hospodárskej praxi.

Metodológia výskumu cestovného ruchu (UEM/MVCR/15)

Študent pozná rozdiel medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom, zároveň vie vyhodnotiť, aký typ výskumu je vhodné použiť. Študent rozumie princípom aplikácie výskumných metód pri prieskume trhu. Študent vie rozhodnúť o použití rôznych metód a techník zberu dát, vie určiť výberový súbor a rozhodnúť o metódach spracovania dát. Študent ovláda proces prieskumu trhu a vie ho samostatne realizovať. Študent vie vhodnou formou interpretovať výsledky výskumu v oblasti cestovného ruchu.

Učiteľ: Milan Maroš

Logistika (UMIT/LG/15)

Študent si osvojí logistiku ako interdisciplinárnu vedu a pochopí význam logistického plánu ako súčasť koncepcie riadenia firmy v trhovej ekonomike. Základným predpokladom fungovania trhovej ekonomiky je proces konkurencie na strane výrobcov a logistika ako súčasť podnikateľskej stratégie zvyšuje alebo optimalizuje trhovú výkonnosť. Dôležitým cieľom logistického riadenia je dodávka tovarov v správnom čase na správne miesto v požadovanom množstve, sortimente a kvalite. Študent po absolvovaní predmetu pochopí dôležitosť kvalitného logistického riadenia pri strategickom cieli úspory nákladov, optimalizácii zásob a kapitálovej primeranosti firiem, čo sú faktory, ktoré významným spôsobom prispievajú k zvýšeniu hospodárnosti a ziskov.

Učiteľ: Milan Maroš