Pomoc s Search courses

Systematická kulturológia

Orientácia v základnom kulturologickom pojmosloví a teoretických východiskách chápania štruktúry kultúry, hlbšie poznanie súvislostí medzi vývinovými zmenami v spoločnosti a rozličnými vplyvmi na ľudskú kultúru, oboznámenie sa s vedecko-poznávacími kategóriami súčasnej kulturológie, s aktuálnymi problémami, definíciami, charakteristikami.
Učiteľ: Zuzana Vargová

Slovenská národnostná literatúra a kultúra zo zahraničia

Literárna tvorba a kultúra zahraničných Slovákov je integrálnou súčasťou celostnej slovenskej kultúry. Predmet má odstrániť jestvujúci deficit a oboznámiť študentov s literárnou tvorbou Slovákov najmä z Dolnej zeme.
Učiteľ: Zuzana Vargová

Antropologické koncepcie

Cieľom kurzu je sprostredkovanie vedomostí z antropologického myslenia o kultúre a človeku, oboznámiť študentov s antropologickými školami a ich významnými reprezentantmi a dielami.
Učiteľ: Zuzana Vargová