Pomoc s Search courses

Dejiny psychológie (KPSV)

Šablóna kurzu vytvorená pre potreby projektu ESF - Virtuálna fakulta
Tvorca kurzu: Jozef Kapusta

Posunková reč 1 (KSPaSV)

Cieľom predmetu je ďalší rozvoj komunikačných kompetencií sociálnych pracovníkov s osobami so sluchovým postihnutím. Absolvent si osvojí základnú slovnú zásobu zo slovenského posunkového jazyka nepočujúcich v rozsahu približne 500 posunkov.

Profesijná etika (KO)


Cieľom predmetu bude:

zoznámiť sa so základnými kategóriami etiky.

poznať princípy ošetrovateľskej etiky

zoznámiť sa s etickými smermi

Tvorca kurzu: Jozef Kapusta

Psychodiagnostika dospelých (KPSV)

Oboznámiť poslucháčov s psychodiagnostickými metódami a s ich používaním v praxipsychológa.

Učiteľ: Robert Máthé
Tvorca kurzu: Martin Drlík

Psychológia osobnosti

Šablóna kurzu vytvorená pre potreby projektu ESF - Virtuálna fakulta

Učiteľ: Ľubor Pilárik

Sociálne právo (KSPaSV)

Zabezpečiť a získať základné vedomosti o sociálnom práve, o medzinárodnom sociálnom práve, o vnútroštátnej sociálnej právnej regulácii a o systéme právnych aspektov sociálnej ochrany a sociálnej práce

Teoretické základy pedagogiky (URS)

Študent sa oboznámi s pedagogikou ako systémom a vednou disciplínou, so základnými pedagogickými pojmami a kategóriami a vzťahmi medzi nimi. Zaároveň sa dozvie o stručných dejinách pedagogiky a alternatívnych formách edukácie.

Tvorca kurzu: Michal Munk