E-konzultácie k vedeniu záverečných prác

Kurz slúži na zjednodušenie konzultácií k záverečným prácam (diplomové, bakalárske a ročníkové práce) pod vedením Dr. Čavojovej.

Multivariačná analýza psychologických dát

 Oboznámiť študentov s vybranými multivariačnými metódami a ich použitím v psychologickom výskume. Cieľom je naučiť študentov čítať výskumné štúdie s použitými vybranými multivariačnými metódami analýzy dát a formulácia výskumných problémov s možnosťou využitia týchto metód v rámci vlastnej diplomovej práci.

Poradenský proces

Cieľom predmetu Poradenský proces je získanie informácie o poradenskom procese a spôsobilostí realizovať poradenský proces. Výber modelov a stratégií bude odrážať najmä kognitívno-behaviorálny vzťahový rámec.
V priebehu kurzu sa pokryjú tieto oblasti:
  1. Charakteristika a etapy poradenského procesu.
  2. Konceptualizácia problémov klienta v posudzovacom interview.
  3. Kategórie posudzovania problémov klienta.
  4. Výber a definovanie výstupného cieľa. Výber poradenskej stratégie a jej implementácia.
  5. Proces hodnotenia výsledkov v poradenstve.

Učiteľ: Eva Sollárová

Psychológia osobnosti

Psychológia osobnosti sa zaoberá jednotlivými teóriami osobnosti, genézou a vývinom osobnosti v priebehu jednotlivcobho života, štruktúrou a dynamikou osobnosti. Jednotlivé teórie osobnosti predstavujú rôzne pohľady na motiváciu ľudského správania a povahu ľudskej osobnosti a študent má možnosť ich kriticky zhodnotiť.

Psychológia tvorivosti

Psychológia tvorivosti je predmet, na ktorom máte príležitosť nielen sa dozvedieť o teórii a výskume tvorivosti, ale hlavne odhaliť vlastnú tvorivosť a možnosti jej rozvíjania.

Sociálna psychológia - SOCPSY

Sociálna psychológia je prekvapujúco široká oblasť, ktorá sa prelína s psychologickými poddisciplínami osobnosti a kognícií a s oblasťami antropológie, sociológie a komunikácie. Ako štúdium situačných a osobvnostnýchpúinterpretačných faktorov, ktoré ovplyvňujú sociálne správanie jednotlivca, sociálna psychológia odhaľuje veľa o pôvabe aj hriechoch v našich vzťahoch a sociálnych situáciách. Bez ohľadu na vaše kariérne ciele, sociálna psychológia vám môže pomôcť pochopiť ľudskú povahu a zlepšiť vaše interakcie s druhými ľuďmi.

Štatistika v sociálnych vedách

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s kvantitatívnym prístupom vo výskume. Cieľom je samostatná orientácia v základných typoch deskriptívnych štatistických analýz ako aj používanie vybraných štatistických testov. Cieľom je samostatná realizácia výpočtov vybraných štatistických testov (korelácie a rozdielová štatistika).

Učiteľ: Tomáš Sollár

Teória psychodiagnostiky

Rozdiely medzi ľuďmi ako východisko psychodiagnostiky, ich význam pre voľbu diagnostických metód a zásady ich používania.