Praktická štátna skúška

Vitajte  v kurze Praktická štátna skúška

1.    V zadaní pod svojim menom máte priradenú kazuistiku ( prípadovú štúdiu jedného pacienta). Kazuistiku si pozorne preštudujte a podľa nej vypracujte ošetrovateľský (OŠE) záznam .

2.    V druhom wordovskom dokumente nájdete formulár na spracovanie OŠE záznamu, používajte výlučne ten. Po stiahnutí súboru môžete priamo do dokumentu vpisovať jednotlivé údaje.

3.    Do úvodu wordovského dokumentu vložte kazuistiku spolu s vypracovaným OŠE záznamom.  Spracovaný celý OŠE záznam  prekonvertujte do PDF formátu – ako  jeden PDF súbor a nahrajte do EDU.


Cudzí jazyk: Nemecký jazyk 2

Cieľom predmetu je  prehlbovanie komunikačných zručností z cudzieho jazyka v nadväznosti na predchádzajúci semester, s dôrazom na zdokonalenie schopnosti posluchu sporozumením.

Edukačná činnosť sestry

Sestra - edukátorka. Edukačný proces - príprava a realizácia v jednotlivých obdobiach života človeka v zdraví a chorobe. Determinácia edukácie - vývinová, veková, zdravotná, psychologická, sociálna ai. Vzťah ošetrovateľstva a pedagogiky, faktory rozvoja ľudského jedinca v kontexte s chorobou. Ciele a obsah pedagogického pôsobenia na klienta/pacienta. Výchovné pôsobenie a jeho etapy, efektivita výchovného procesu u klienta/pacienta. Osobnosť sestry ako učiteľa, osobnosť klienta/pacienta ako objektu edukácie, faktory a metódy edukácie. Sestra ako vzor v starostlivosti o zdravie.
Učiteľ: Iveta Nádaská
Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Ekonómia a poisťovníctvo

Objasniť základné pojmy súviasiace s mikro – a makroekonómiou, poznať východiská a predpoklady fungovania trhu a trhového systému, dopytu a ponuky, elasticity ceny v novej ekonomike. Rozdeľovanie dôchodkov a kvality života. Poznať finančné a ekonomické procesy vo verejnom sektore, vplyv fiškálnej a monetárnej politiky na zdravotníctvo a poisťovníctvo. Zoznámiť sa so systémom zdravotného poistenia ako integrálnou súčasťou sociálneho zabezpečenia.

Učiteľ: Milan Tomka

Ergoterapia

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s obsahom ergoterapie, poznať vyšetrovacie a liečebné metódy v ergoterapii. Obsahovú náplň predmetu predstavujú definícia a ergodiagnostika; diagnostika komunikačných a intelektových schopností schopností vykonávať ADL; kondičná, individuálna a skupinová ergoterapia; cielená aplikácia funkčnej ergoterapie;výcvik komunikačných funkcií;krátkodobý a dlhodobý plán ergoterapie, metodiky ergoterapie; relaxačné metodiky a muzikoterapia.

Gerontológia a ošetrovateľstvo

Cieľ predmetu: Získať vedomosti a odlišnosti v patofyziológii a v klinike chorôb staršieho veku, získať informácie o možnostiach prevencie a osobitostiach starostlivosti o starého človeka. Integrovať vedomosti z iných predmetov, s dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy do ošetrovania v geriatrii. Pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách a stavoch u starých ľudí.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo

Preukázať dôkladné znalosti z gynekológie a pôrodníctva, pochopiť a objasniť úlohu matky a funkciu rodiny pre kultúrny a zdravý vývoj spoločnosti, aplikovať získané poznatky v  zdravotnej starostlivosti.

Pretransformovať vedomosti získané v iných predmetoch, s dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy do ošetrovania v gynekológii a pôrodníctve, aplikovať metódu ošetrovateľského procesu pri vybraných, najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách, prezentovať  modelové situácie a  kazuistiky, využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých v gynekológii a pôrodníctve, používať príslušnú dokumentáciu v ošetrovateľskom procese, objasniť normy ošetrovania chorých v gynekológii a pôrodníctve a zhodnotiť kvalitu ošetrovania, navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na pracoviskách gynekológie a pôrodníctva.

Učiteľ: Alica Slamková
Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Chirurgia a ošetrovateľstvo

Kurz je zameraný na tématickú prezentáciu  vybraných oblastí chirurgického ošetrovateľstva ako súčasť kontaktného kurzu s dôrazom na samostatnú prácu študenta ošetrovateľstva so študijným materiálom (knižným, virtuálnym), vo forme riešenia kazuistík, s využitím vybraných teórií a modelov pri ošetrovaní chorých v chirurgii, tvorbe dokumentovania v ošetrovateľskom procese. Cieľom kurzu je objasniť normy ošetrovania ošetrovateľského procesu na pracoviskách chirurgie.                                    
Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Klasifikačné systémy ošetrovateľstva

Pochopiť podstatu a význam klasifikačných systémov v ošetrovateľstve. Omaha klasifikačný systém ošetrovateľstva.  Naučiť sa používať vybrané súbory z NANDA-I, NIC a NOC. Postaviť manažmenty na riešenie problémov a potrieb v komunite s použitím NNN.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Klinické cvičenia

Cieľom predmetu je preukázať schopnosť prakticky vykonávať výchovu k zdraviu u zdravých i chorých jedincov, prakticky zvládnuť ošetrovateľské techniky v prirodzených podmienkach klinických pracovísk, prakticky zvládnuť jednotlivé kroky ošetrovateľského procesu na vymedzených klinických pracoviskách, preukázať schopnosť zhodnotiť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti, prakticky zvládnuť verbálnu a neverbálnu komunikáciu u zdravých jedincov a chorých pri jednotlivých ochoreniach a stavoch, preukázať schopnosť zvládnuť vlastné prežívanie a správanie v špecifických podmienkach komunikácie.

Komunitné ošetrovateľstvo

Charakteristika ambulantnej zdravotnej starostlivosti, komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Ochrana zdravia a komunitná starostlivosť. Špecifiká ošetrovateľstva na úsekoch ambulatnej formy zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia. Ošetrovanie dospelých v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v komunite. Ošetrovanie detí v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v komunite. Ošetrovanie školskej mládeže v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v komunite. Ošetrovanie žien v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v komunite. Ošetrovanie v v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v komunite. Ošetrovanie v stomatologickej v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v komunite. Ošetrovanie prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Manažment v ošetrovateľstve

Koncepčný rámec manažmentu. Manažment v zdravotníctve . Štátna zdravotná správa. Systém zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke zariadenia, pracovníci. Manažment v ošetrovateľstve. Manažér v ošetrovateľstve. Manažment ošetrovateľského procesu. Predpoklady úspešného manažmentu v ošetrovateľstve. Vedenie ľudí. Personálny manažment v ošetrovateľstve. Manažment kvality ošetrovateľstva. Finančné a právne aspekty manažmentu. Informačný systém v manažmente ošetrovateľstva.

Učiteľ: Dana Zrubcová
Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Základy výskumu v ošetrovateľstve / Metodológia

Osvojenie základnej výskumnej terminológie, metodologických princípov, teoretických a praktických informácií o výskumnom procese a hodnotení kvality výskumu. Študent je po absolvovaní predmetu schopný samostatne formulovať vedecký problém, výskumné otázky a hypotézy, vytvoriť výskumný projekt zahrňujúci výber výskumnej vzorky a metód výskumu, prezentovať a obhájiť výskumný projekt.

Stručná osnova predmetu: 

1. Veda, vedecké poznanie a vedecký výskum

2. Teória a metodológia

3. Etika výskumu

4. Paradigmy výskumu v sociálnych vedách – kvantitatívny prístup

5. Paradigmy výskumu v sociálnych vedách – kvalitatívny prístup

6. Schéma vedeckého výskumu I. – výskumný problém, otázky, hypotézy,

7. Schéma vedeckého výskumu II. – konštrukty, premenné, operacionalizácie

8. Schéma vedeckého výskumu II. – výskumná vzorka

9. Schéma vedeckého výskumu III. – metódy získavania údajov

10. Schéma vedeckého výskumu III. – transformácia, analýza a interpretácia údajov

11. Kritériá kvality výskumu (aspekty validity, reliabilita)

12. Záverečná správa a prezentácia výsledkov vedeckého výskumu

Základy výskumu v ošetrovateľstve

Charakterizovať podstatu vedeckého výskumu, zvlášť výskumu v zdravotníctve a fyzioterapie, špecifikovať etické aspekty výskumnej práce všeobecne, zvlášť vo fyzioterapii, teoreticky a prakticky zvládnuť metodológiuvýskumnej práce, jednotlivé metódy a meracie techniky výskumu a jeho vyhodnotenia, formulovať výskumné problémy, stanoviť hypotézy, pripraviť stratégiu výskumu, jeho realizáciu a vyhodnotenie, pracovať s literatúrou a publikovať výsledky výskumu, realizovať  výskum vo fyzioterapii.