Pomoc s Search courses

Geografia cestovného ruchu 1

Cieľom predmetu je vymedziť súčasné trendy rozvoja cestovného ruchu vo svete (na príklade každého kontinentu) i na Slovensku, ďalej poukázať na vplyv tohto odvetvia na rozvoj spoločnosti, a to zohľadňujúc prírodné a socioekonomické predpoklady regiónov sveta i Slovenska.

Informačné systémy

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné znalosti, vedomosti a prehľad v informačných systémoch a oboznámiť študentov s konkrétnymi informačnými systémami.

Obsahom predmetu sú základné poznatky v oblasti informačných systémov, princípy, podmienky a prevádzka informačných systémov.

Multimediálna prezentácia v cestovnom ruchu

Študenti sa naučia základy html kódu a základné princípy tvorby webových stránok.