Dejiny Rómov

Cieľom predmetu je oboznámenie študentov s dejinami Rómov od ich príchodu do Európy po dnešok. Osobitná pozornosť sa venuje obdobiu 20. storočia, snahám o likvidáciu kočovného spôsobu života perzekúcie v rokoch slovenského štátu (1939-1945), povojnovému spôsobu života Rómov a cieľom a existencii Združenia Cigánov - Rómov na Slovensku.

Tvorca kurzu: Kapusta Jozef

Chudoba a sociálne vylúčenie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými teoretickými východiskami a ich praktickými dopadmi v presahoch na klienta sociálnej práce a sociálnych služieb.

Učiteľ: Kozubík Michal
Tvorca kurzu: Kapusta Jozef

Komunitné sociálne a misijné služby

Vzdelávacím cieľom uvedeného tematického celku je dosiahnúť porozumenie pre špecifiká sociálnych a misijných služieb vedených komunitne. Zameriava sa na vznik a vývoj komunitného modelu sociálnej práce a sociálnych služieb. Poskytuje priestor pre poznanie kategoriálneho systému  a paradigiem – najmä porozumeniu pojmu komunitakomunitná starostlivosť v podobe extramurálnych sociálnych služieb.

Kultúrna antropológia

Základným cieľom vzdelávacieho kurzu je predložiť študentom výklad konceptu kultúrnej antropológie. Taktiež je jeho zámerom priblížiť príslušný odbor, ktorý má nejednoznačné označenie (najčastejšie ako etnológia, resp. ako kultúrna a sociálna antropológia). Kurz obsahuje aj metodologické otázky adresné pre danú vedu. Okrem všeobecných tém vo vzťahu ku kategóriám kultúra a človek prináša aj reflexiu nosných poznatkov z vybraných antropologických smerov (kultúrnej antropológie, kultúrnej ekológie) a osobitne z filozofickej antropológie práve v kontexte výkonu pomáhajúcej profesie sociálnej práce v sociálnych službách.

Tvorca kurzu: Kapusta Jozef

Vybrané koncepcie sociálnej práce a sociálnych služieb

Vzdelávacím cieľom uvedeného tematického celku je dosiahnúť  u študentov, aby mali vývojový prehľad o sociálnej práci v sociálnych službách. Ide o poznanie klasifikácie sociálnych služieb podľa rôznych životných situácií a sociálnych potrieb.  Výučba sa zameriava na inováciu v sociálnych službách, a to v transformačnom kontexte, predstavuje aktuálne európske a národné stratégie, kontrolné paradigmy a ďalšie cieľové ašpirácie procesu ich poskytovania.