Aktuálne problémy edukácie v ON

Kurz je orientovaný na prezentovanie teoretického rámca odborovej didaktiky ako východiska pregraduálnej prípravy štúdia v učiteľskom študijnom programe. Študent bude rozvíjať svoje vedomosti v teritóriu techník a metodických postupov podporujúcich kreativitu, samostatnosť, aktivitu Študent dokáže aplikovať teoretickú prípravu do podoby plánovania a tvorby simulovaných modelov vyučovacích hodín, reflektujúc tak potencialitu zmien v predmete občianska náuka z aspektu obsahového a didakticko-transformačného. 

Analytická filozofia

Predmet sa venuje jednému z najvplyvnejších smerov filozofie 20. st. Predstavuje najdôležitejšie teórie a myšlienkové prúdy skrz diela významných filozofov.

Učiteľ: Kocinová Lenka

Antická a stredoveká filozofia

Študent porozumie chronologickému rozdeleniu antickej a stredovekej filozofie, analyzuje počiatky filozofického myslenia, identifikuje základné dejinné súvislosti a vplyvy v antickom myslení a ich aplikáciu v teológii patristiky a v systematike scholastiky. Sústredí sa na metodické skúmanie obsahu poznávania v danom období, oboznámi sa so základnými filozofickými pojmami v gréckom a latinskom jazyku a ich interpretáciou filozofie.

Človek a kultúra v teórii S. Freuda

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom teórie kultúry S. Freuda. Rozumie takým pojmom ako: kultúra, civilizácia, pokrok a iné. Dokáže analyzovať problémy a hľadať súvislosti. Dokáže interpretovať filozofický text. Študent aplikuje vybrané problémy do nových kontextov.

Dejiny estetického myslenia

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom z dejín estetického myslenia. Dokáže analyzovať problémy a hľadať súvislosti, dokáže skúmať vybrané estetické teórie v diachrónnom i synchrónnom priereze a robiť analýzu, komparáciu a interpretáciu vybraných estetických teórií. Študent dokáže aplikovať problémy dejín estetického myslenia do nových postmoderných kontextov.

Dejiny etického myslenia

Študent porozumie a dokáže identifikovať teoretické špecifiká filozoficko-etických konceptov z dejinného aspektu; na základe komparácie diferencuje rôznosť teoretických prístupov k morálnym problémom. Študent je schopný interpretovať a analyzovať problémy na základe aktívnej práce s odborným textom, dokáže kriticky posúdiť, usudzovať a sumarizovať, formulovať relevantné závery. 

Dejiny filozofie

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom z dejín filozofického myslenia. Dokáže analyzovať problémy, hľadať súvislosti a aplikovať dejinno-filozofické  problémy do nových postmoderných kontextov.

Estetika

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným estetickým problémom. Dokáže analyzovať problémy, hľadať súvislosti a aplikovať problémy do nových postmoderných estetických a umenovedných kontextov.

Etika I.

Študent identifikuje ťažiskové problémy etiky ako filozofickej disciplíny; porozumie základnej terminológii viažúcej sa na problematiku etiky a morálky ako predmetu vedeckého skúmania. Študent nadobudne základné vedomosti o teoretických prístupoch skúmajúcich morálne teritórium a ich klasifikácii, ktoré sa stanú východiskom pre samostatné porozumenie a hodnotenie aktuálnych morálnych procesov v sociálnom kontexte.

Filozofia a jazyk

Predmet je zameraný na vzťah filozofie a jazyka. Venuje sa základným textom filozofie jazyka a predstavuje najvýznamnejších predstaviteľov a teórie.

Učiteľ: Kocinová Lenka

Filozofia kultúry

Kurz prednášok sa zameriava na Filozofiu kultúry ako filozofickú disciplínu. Dôraz sa v ňom kladie na pochopenie kategoriálneho aparátu filozofie kultúry, metódy skúmania, rozdiel medzi skúmaním kultúry filozofiou kultúry a inými vedami o kultúre (kulturológia, sociológia kultúry, kultúrna antropológia, etnológia a i.); štrukturálne komponenty kultúry; problém spolunažívania kultúr; dejiny teórií kultúry – dejinno-filozofický a systematický prístup, ktoré sa aplikujú na vybrané teórie kultúry: Freud, Cassirer, Huntington, Lipovetský, Keller, Bauman a iní.

Filozofická antropológia I

Disciplína je zameraná na charakteristiku základných historických obrazov človeka v dejinách myslenia, klasifikáciu antropológie ako vedy o človeku, určenie miesta filozofickej antropológie v štruktúre antropologických vied, metodológiu filozofickej antropológie a analýzu problému celostného porozumenia človeka.

Logika

Študent identifikuje predmet a význam logiky, ovláda základné pojmy a princípy logiky. Je oboznámený so základmi výrokovej logiky a je schopný to ilustrovať na príkladoch. Chápe základné metodologické predpoklady a logické postupy v argumentácii.

Logika I

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s logickou syntaxou, sémantikou a základmi predikátovej logiky . Poskytuje základné teoretické vedomosti a priestor na nácvik a osvojenie si zručností z elementárnej logiky.
Učiteľ: Kocinová Lenka

Logika II

Predmet nadväzuje na predmet Logika I, ponúka zorientovanie sa vo výrokovej logike, a aktívne dokazovanie v systéme SPD-VL. Kurz sprevádza poslucháčov pri dokazovaní základných viet, definovaní teorém a metateorém.

Učiteľ: Kocinová Lenka

Mediálna výchova

Študent porozumie základným princípom mediálnej komunikácie a je schopný vnímať mediálny obsah adekvátnym spôsobom. Pamätá si definície základných pojmov mediálnej výchovy a mediálnej komunikácie a dokáže ich využívať. Dokáže aplikovať získané teoretické a praktické poznatky a skúsenosti do VVP a reálnej praxe.

Multikulturalita - Mutikulturalizmus

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom multikulturality, multikulturalizmu a multikultúrneho spolunažívania. Dokáže analyzovať problémy, hľadať súvislosti a riešiť aktuálne problémy súčasného multikultúrneho sveta.

Multikultúrna výchova (seminár)

Kurz seminárov je zameraný na pochopenie podstaty, významu a nevyhnutnosti rozvíjania interkultúrnych kompetencií v našej multikultúrnej spoločnosti. Na seminároch sa implementujú pojmy, metódy a spôsoby riešenia problémov: kultúrneho spolunažívania, eliminovania stereotypov a predsudkov, foriem diskriminácie a iné.

Neklasické logiky


This course is an introduction to non-classical logics. Since the classical logical apparatus was formulated, there have been those who urged that it should be improved, modified or replaced. The subject of non-classical logic is now far too big for one term, so this course includes only few logical systems such as intuitionism, conditional logics, paraconsistent logics, fuzzy logics, transparent intensional logic and so on.

Učiteľ: Kocinová Lenka

Novoveká a súčasná filozofia

Disciplína je zameraná na dejinnofilozofickú charakteristiku
základných filozofických konceptov, smerov a ich predstaviteľov od
novoveku po súčasnosť. Umožňuje poslucháčom porozumieť základnej
terminológii, metodológii  a spôsobom reflexie konštitutívnych problémov
a kategórií poklasických filozofických koncepcií v kontexte aktuálnych
problémov.