Pomoc s  Hledání kurzů

Psychohygiena pre pomáhajúce profesie /2020/

Študent absolvovaním predmetu rozumie a orientuje sa v oblastiach, pojmoch a determinantoch spadajúcich do oblasti psychohygieny a duševného zdravia. Študent sa rozumie mechanizmu vzniku, symptomatológii, liečbe a prevencii stavov a porúch iniciovaných stresormi špecifickými pre jednotlivé pomáhajúce profesie (psychológ, sociálny pracovník, zdravotnícky záchranár a i.). Študent si vybavuje, kategorizuje, rozumie a ovláda rôzne formy metód psychohygieny.


Diplomový seminár Dr. Jurišová /2020/

Študent si absolvovaním predmetu sumarizuje teoretické východiská a odvodzuje z nich výskumný problém. Študent plánuje použitie vhodných metód vzhľadom na stanovený výskumný problém (typ výskumu: kvalitatívny/kvantitatívny výskum). Študent reflektuje a hodnotí vhodnosť rôznych výskumných plánov vzhľadom na daný výskumný problém. Študent prezentuje projekt diplomovej práce podľa formálnych a obsahových štandardov pre záverečné práce.


Ontogenetická psychológia /2020/

Študent absolvovaním predmetu rozlišuje problémy jednotného členenia psychického vývinu, kritéria a spôsoby ich uplatňovania, štadiálnosť, uzlové body, vývinové obdobia a fázy, klasifikačné systémy. Študent dáva do protikladu psychologické teórie 20. storočia (S. Freud, E. Erikson), teórie kognitívny vývin jednotlivca (Piaget, Vygotský a i.), teórie morálny vývin jednotlivca (Piaget, Kolbergova teória morálneho vývinu a i.). Študent identifikuje determinanty vývinu osobnosti v celoživotnom cykle a zákonitosti psychického vývinu, základné výskumné metódy, postupy a výskumné projekty v ontogenetickej psychológii. Študent si vybavuje základné psychologické charakteristiky vývinových období: prenatálne, novorodenecké obdobie, dojčenecké obdobie a obdobie batoľaťa, predškolský vek a mladší školský vek, puberta a obdobie adolescencie, dospelosť a staroba.


Aplikovaná sociálna psychológia

Predmet je zameraný na vymedzenie aplikovanej sociálnej psychológie a jej postavenie v systéme psychologických vied, kľúčové teórie a sociálno-psychologické javy s dôrazom na aplikovateľnosť a aktuálnosť poznatkov a výskumov.

Sociálna psychológia - Dr. Hudáková

Predmet sa venuje vymedzeniu sociálnej psychológie a jej postaveniu v systéme psychologických disciplín a oboznamuje študentov s kľúčovými témami disciplíny ako napr. socializácia, sociálne učenie, sociálna percepcia, sociálna komunikácia, dynamika sociálnych skupín, sociálny vplyv a pod

Sociálna psychológia v organizácii - Dr. Hudáková

Náplňou predmetu sú sociálne aspekty práce z pozície jednotlivca aj skupiny. Cieľom predmetu je, aby študent vedel identifikovať postoje k jednotlivým faktorom práce a pracoviska, rozumel vnútornému systému vzťahov v pracovných skupinách a poznal faktory podporujúce kvalitu a priebeh kooperácie v práci.

Organizačná a pracovná psychológia - Dr. Hudáková

Predmet Organizačná a pracovná psychológia sa venuje teoretickému pozadiu a aktuálnym informáciám súvisiacim s vymedzením predmetu a históriou pracovnej a organizačnej psychológie. Oboznamuje študentov s náplňou pracovnej psychológie a organizačnej psychológie.

Školská a pedagogická psychológia v praxi

Kurz je zameraný na získanie poznatkov o činnosti školského psychológa v školách a školských zariadeniach a práce školského psychológa s rôznym typom klientov.

Kariérové poradenstvo

Cieľom disciplíny kariérové poradenstvo je oboznámiť študentov z teoretickými (teórie kariérového poradenstva) a praktickými oblasťami (kariérové poradenstvo so špecifickými skupinami) pôsobenia kariérového poradenstva a získanie spôsobilosti pre výkon uvedenej špecifickej poradenskej oblasti. 

Klinická psychológia

Poskytnúť študentom poznatky  o jednotlivých témach klinickej psychológie.

Klinická psychológia kopírovanie 1

 cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky o jednotlivých témach klinickej psychológie

Učiteľ: Marta Zaťková